Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.cvonline.hu

Rheolwr y Ddesg Gymorth TGCh - Cardiff


 • A hirdetés 1200 napja lejárt

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Manyleb Y Swydd a'r Person

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw'r corff sy'n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a'i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Cyfeirnod y swydd - AC/033/14

Teitl y swydd: Rheolwr y Ddesg Gymorth TGCh

Band cyflog: Band Rheoli 2 (HEO)

(£26,321 - £35,381)

Yn atebol i - Bennaeth Cyflenwi Gwasanaethau TGCh

Yn gyfrifol am: Rheoli swyddogaethau'r ddesg gymorth

Lleoliad: Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

Hyd: Dros dro am hyd at 10 mis

Patrwm Gwaith: Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio hyblyg, cyhyd ag y caiff anghenion y Cynulliad a'i Aelodau eu diwallu.

Sail resymegol: Swydd lanw yn ystod absenoldeb mamolaeth.

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn defnyddio technoleg mewn ffyrdd arloesol i ymgysylltu â phobl Cymru a darparu gwasanaethau i Aelodau'r Cynulliad. Caiff ei gydnabod fel arweinydd ymhlith cyrff deddfwriaethol o ran defnyddio technoleg.

Ddiwedd mis Gorffennaf 2014, cwblhaodd y Comisiwn y dasg o drosglwyddo gwasanaethau TGCh a'u rhoi yng ngofal tîm mewnol yn hytrach na thîm allanol. Un o'r swyddogaethau allweddol a drosglwyddwyd oedd y Ddesg Gymorth, sef y man cyswllt cyntaf i ddefnyddwyr sydd â phroblemau neu geisiadau'n ymwneud â TGCh. Caiff y gwasanaeth dwyieithog hwn ei ddefnyddio gan Aelodau'r Cynulliad, eu staff cymorth a chontractwyr, sy'n cysylltu â'r ddesg dros y ffôn neu drwy'r e-bost.

Bydd swyddogion y Ddesg Gymorth yn sicrhau bod yr holl broblemau'n cael eu logio'n gywir, eu blaenoriaethu a'u dyrannu i'r tîm cymorth priodol cyn gynted â phosibl.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am reoli swyddogaethau'r Ddesg Gymorth, gan gynnwys dau o swyddogion y Ddesg Gymorth. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn sicrhau bod y tîm yn cyrraedd targedau'r cytundeb lefel gwasanaeth, gan ddyrannu a blaenoriaethu gwaith yn unol â hynny, a bydd yn gyfrifol am feithrin a chynnal diwylliant o wella'n barhaus o fewn y tîm.

Deiliad y swydd hon fydd yn gyfrifol am drosglwyddo problemau i lefel uwch a bydd angen ymdrin â defnyddwyr ar bob lefel drwy'r sefydliad, gan gynnwys Aelodau'r Cynulliad a'u staff cymorth. Gan hynny, bydd yn ofynnol iddynt weithio gyda chydweithwyr technegol i ganfod ffeithiau, ac egluro problemau cymhleth mewn ffordd glir a chryno, heb ddefnyddio jargon.

Drwy ddefnyddio meddalwedd rheoli gwasanaeth, bydd Rheolwr y Ddesg Gymorth yn paratoi adroddiadau'n rheolaidd ar ddangosyddion perfformiad allweddol a thueddiadau, a bydd yn gyfrifol am brosesau rheoli digwyddiadau, ceisiadau am wasanaeth a lefelau gwasanaeth, gan gynghori cydweithwyr ynghylch pob un o'r meysydd hyn.

Bydd Rheolwr y Ddesg Gymorth yn gweithio gyda'r Pennaeth Cyflenwi Gwasanaethau, y Pennaeth Seilwaith a staff allweddol eraill i gytuno ar gytundebau lefel gwasanaeth rhesymol a chyraeddadwy.

Bydd deiliad y swydd hefyd yn gyfrifol am swyddogaeth Rheoli Asedau'r adran TGCh, ân gynnwys bod yn rheolwr llinell i'r Rheolwr Asedau ac Ad-drefnu.

Prif Dasgau:

 • Darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i bob defnyddiwr.
 • Arwain, ysgogi a rheoli swyddogaethau a thîm y Ddesg Gymorth, gan roi cyfeiriad ac arweinyddiaeth weladwy i sicrhau bod amcanion busnes ac amcanion y tîm yn glir.
 • Sicrhau bod y Ddesg Gymorth yn darparu gwasanaeth o'r radd flaenaf sy'n addas i'r diben i'r defnyddwyr yn y Cynulliad, gan ofalu eu bod yn cael gwybod am hynt digwyddiadau a cheisiadau;
 • Sicrhau bod tîm y Ddesg Gymorth yn cyflawni'u hamcanion allweddol a thargedau'r Cytundeb Lefel Gwasanaeth y cytunwyd arnynt drwy ddyrannu tasgau a blaenoriaethu'u gwaith, gan reoli'r gwaith o ymdrin â galwadau gyda thimau eraill yn yr adran TGCh i gadw at y cytundebau lefelau gwasanaeth;
 • Bod yn gyfrifol am drosglwyddo materion i lefel uwch, ymdrin â phroblemau a chwynion defnyddwyr yn uniongyrchol ac yn gyflym, a throsglwyddo gwybodaeth gymhleth yn glir, heb ddefnyddio jargon.
 • Helpu i ddiffinio a gweithredu strategaeth desg gymorth TGCh a fydd yn gwella canfyddiad cwsmeriaid a'r gwasanaeth a gânt, a'r modd y caiff problemau eu datrys a cheisiadau am wasanaeth eu trin;
 • Bod yn gyfrifol am y broses o reoli digwyddiadau, ceisiadau am wasanaeth a lefelau gwasanaeth, gan baratoi adroddiadau yn rheolaidd ar ddangosyddion perfformiad allweddol a thueddiadau a gaiff eu cyflwyno i'r Bwrdd Rheoli a'r Comisiwn;
 • Bod yn gyfrifol am y broses Rheoli Asedau, gan weithio'n agos gyda chydweithwyr i sicrhau bod asedau'n cael eu dyrannu'n briodol, yn cael eu tagio a'u logio, a bod cyflenwadau digonol ar gael;
 • Gweithio gyda'r Pennaeth Cyflenwi Gwasanaethau, y Pennaeth Seilwaith a staff allweddol eraill i gytuno ar gytundebau lefel gwasanaeth rhesymol a chyraeddadwy;
 • Arwain y gwaith o gwmpasu, dylunio ac, ar y cyd â chydweithwyr eraill yn yr adran TGCh, cyflwyno catalog newydd o wasanaethau TGCh;
 • Cyflenwi pan fydd swyddogion y ddesg gymorth yn absennol

Y person

Meini prawf sy'n benodol i'r swydd:

Mae'r adran hon yn nodi'r sgiliau a'r profiad yr ystyrir eu bod yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, a hefyd y rhai yr ystyrir eu bod yn ddymunol. Dylech gyfeirio at y rhain wrth lenwi'r ffurflen gais.

Meini prawf hanfodol

 • Sgiliau rhagorol o ran gwasanaethu cwsmeriaid a chyfathrebu, a hyder wrth ateb galwadau ffôn.
 • Yn deall sensitifrwydd a safbwyntiau gwleidyddol er mwyn ymdrin yn effeithiol ag Aelodau'r Cynulliad a staff uwch yng Nghomisiwn y Cynulliad, yn ogystal â chontractwyr y Cynulliad.
 • Cymhwyster ITIL sylfaenol a phrofiad o weithio o fewn fframwaith rheoli gwasanaeth ITIL
 • Profiad o oruchwylio neu reoli desg gymorth neu swyddogaeth debyg.
 • Profiad o weithredu Catalog Rheoli Gwasanaethau, prosesau gwella gwasanaethau a phrosesau rheoli newid.
 • Profiad o nodi a gweithredu newidiadau i brosesau ac offer i fodloni cytundebau lefel gwasanaeth a dangosyddion perfformiad allweddol y Ddesg Gymorth

Meini prawf dymunol:

 • Byddai'r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn fanteisiol
 • Cymhwyster rheoli gwasanaethau V3 ITIL.

Cymwyseddau craidd ac ymddygiadau sy'n benodol i'r swydd:

Dyma'r cymwyseddau penodol y bydd disgwyl ichi eu dangos yn y swydd hon. Dylech gyfeirio at y rhain wrth lenwi'r ffurflen gais sydd ynghlwm.

Arweinyddiaeth

 • Bod yn weledol ac agored, a sicrhau ei bod yn hawdd siarad â chi
 • Rhoi cymorth i eraill, yn enwedig pan fyddant dan bwysau.

Gweithio gydag eraill a'u gwerthfawrogi

 • dirprwyo gwaith yn effeithiol ac mewn modd addas gydag amcanion clir a grymuso staff i sicrhau canlyniadau.
 • rheoli eich gwaith chi ac eraill yng nghyd-destun amcanion cyffredinol y tîm.

Dysgu a gwella

 • creu dewisiadau, nodi risgiau a buddion a chynnig ffordd ymlaen, monitro cynnydd a gwerthuso canlyniadau
 • ystyried potensial ac effaith technoleg i wella prosesau gwaith a sbarduno arbedion effeithlonrwyd

Sicrhau canlyniadau i gwsmeriaid

 • chwilio am gyfleoedd i wella lefelau'r gwasanaeth a gofyn am adborth am y gwasanaeth a ddarperir i sicrhau gwasanaeth o'r radd flaenaf
 • bod yn gyfrifol am feithrin perthynas gynhyrchiol â chwsmeriaid

Defnyddio arbenigedd

 • datblygu a gwella sail wybodaeth broffesiynol
 • cyfathrebu mewn ffordd glir a chryno, heb ddefnyddio jargon

Cyfleoedd datblygu y mae'r swydd yn eu cynnig:

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi ennill y safon aur fel Buddsoddwr mewn Pobl. Mae nifer o gyfleoedd hyfforddi a datblygu ar gael a fydd yn ychwanegu at eich gwybodaeth a'ch sgiliau'n barhaus.

Manylion y broses ddethol:

Gofynnir i ymgeiswyr lenwi ffurflen gais. Bydd ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael gwahoddiad i ddod i gyfweliad. Nodwch y bydd y broses gyfweld yn cynnwys asesiad.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 10:00 2 Hydref 2014

Link megjelenítése" width="0" height="0" />
Helyek Külföld
Kategória Külföldi munka
Egyéb hasonló állások Önnek
Bérszámfejtő (GY-M-S)

Hire-One Kft.

Pozíció leírása:Bérek, járulékok számítása, bér...
Mosonszolnok


SMT mérnök - KEM

Hire-One Kft.

Pozíció leírása:Gyártási KPI-ok (pl. állásidők,...
Tatabánya


Műszaki előkészítő és kivitelezési koordinátor / Villamosipar/

Hire-One Kft.

Pozíció leírása:Villamos szakági közreműködés a...
Lábatlan