Találd meg álmaid állását egy kattintásra!

Nyereményjáték szabályzat

<< Vissza a nyereményjáték oldalára

1.  Játékszabályzat

A Russmedia Digital Kft. (Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. T1./ 6. em., 1138 ) nyereményjátékot hirdet Russmedia Digital Kft. Facebook oldalán valamint a Russmedia Digital Kft. által működtetett Cvonline.hu oldalon az oldalak felhasználói számára. 


2. A játék időtartama és szervezési helyszíne

A nyereményjáték Magyarország egész területére vonatkozik, 2018. május 21. 00:00 óra és július 31. 24:00 óra között.

Heti nyeremény sorsolás:
2018. május 28.
2018. június 4.
2018. június 11.
2018. június 18.
2018. június 25.
2018. július 2.

--------------------

2018. július 16.
2018. július 23.
2018. július 30.


Főnyeremény sorsolás: 2018. július 2.

Sorsolás helyszíne: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.

Eredményhirdetés a sorsolást követő 48 órán belül.   


3. Kik vehetnek részt a játékban?

A játékon azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik regisztráltak a Cvonline.hu weboldalon. A nyeremények sorsolásán csak azok vehetnek részt, akik május 21. és július 31. között feltöltik az önéletrajzukat, vagy a már meglévő önéletrajzukat frissítik, vagy állásra jelentkeznek a Cvonline.hu álláskereső oldalon.

A résztvevők magyar állampolgársággal vagy magyarországi lakhellyel rendelkező természetes személyek. A nyereményjátékban részt vevő természetes személyek esetében az alsó korhatár a kampány kezdetéig, 2018. május 21-ig betöltött 18. életév. A résztvevők által megadott személyes adatoknak meg kell egyezniük a személyazonossági igazolványban szereplő adatokkal.

A játékban nem vehetnek részt a Russmedia Ingatlanhasznosító Kft., és a Russmedia Digital Kft. munkatársai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 §) pont).
A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.
A nyeremények készpénzre nem válthatók.
A (szervező neve) fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére. 

4. A játék menete

A szervező a résztvevő Játékosok közül a sorsolás napján (a random.org segítségével) sorsolás útján választja ki a nyertest és a pótnyertest.       

5. Nyeremények

Heti nyeremények:

2 db 2 személyes Cinema City normál ajándékjegy
2 db 10.000 Ft értékű Libri vásárlási utalvány
2 db 10.000 Ft értékű H&M vásárlási utalvány

Főnyeremény: 1 db Feldobox Wellness ajándékdoboz

A nyertest e-mailben értesítjük, amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről is tájékoztatást kapnak. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a szervező semmiféle felelősséget nem vállal.

6. Nyertesek értesítése

A nyertest a regisztráció során megadott e-mail címen, a sorsolást követő 48 órán belül értesítjük. Amennyiben a nyertes nem jelentkezik a megküldött üzenet kiküldését követő 5 munkanapon belül, úgy a szervező a pótnyertest értesíti. Ennek értelmében tehát a kisorsolt résztvevő akkor tekinthető nyertesnek és így jogosultnak a nyereményre, ha a tájékoztatás céljából történő megkeresés eredményes, a résztvevő visszajelzett a megkeresésre.

A nyeremény átadására személyesen kerül sor a szervező irodájában (1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.) a nyertessel előre egyeztetett időpontban legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül (jogvesztő határidő) jogosult.

A nyeremény visszautasítható, de másra át nem ruházható.

Amennyiben a nyertes nyereményét az előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyereményt elveszíti és a szervező haladéktalanul értesíti a tartaléknyertest.
A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és szavatossági igényekért a Szervező felelősséget nem vállal.
A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt. A nyereményjáték kommunikációs anyagain (hirdetés, banner stb.) látható képek csak illusztrációk.
Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
A nyereménnyel kapcsolatos esetleges adó vagy járulékfizetési kötelezettség Szervezőt terheli, azonban a nyeremény átvételével kapcsolatos költségek (pl. utazási költség) a Nyertest terheli. 


7. Adatvédelmi tájékoztató


Adatkezelő:

Név: Russmedia Digital Kft.
E-mail: adatvedelem@cvonline.hu, info@cvonline.hu
Telefon: 06/1 / 510-0800
Székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
Cégjegyzékszám: 01-09-303395
Adószám: 11903079-2-41

Adatkezelés jogalapja: a Játékos hozzájárulása, illetve a nyertes adatainak megőrzése tekintetében jogi kötelezettség.
Adatkezelés jogalapja, célja és a kezelt adatok köre: A résztvevő a játékon való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy nevét és e-mail címét, valamint a játékra történő jelentkezés tényét a Szervező a játék lebonyolítása céljából kezelje. A résztvevő a hozzájárulását visszavonhatja, de ez nem érinti a hozzájárulást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén a Szervező nem ismeri a résztvevő adatait, illetve a részvétel tényét a regisztrált felhasználóval kapcsolatban, így a résztvevő nem tud részt venni a játékban. 
A nyertesek adatait a Szervező a nyereményjátékkal összefüggő adózási és számviteli kötelezettségeinek teljesítése érdekében is kezeli.

A résztvevők adatszolgáltatása önkéntes, de a nyertes tudomásul veszi, hogy ha az adatszolgáltatást elmulasztja, illetve ha személyes adatainak törlését a nyeremény átadását megelőzően kéri, a nyereményre nem tarthat igényt. 
Az adatkezelés időtartama: A nem nyertes résztvevők személyes adatai a – nyereményjáték szervezése okán, mint a nyereményjátékban részt vevő személyek – a nyereményjáték lezárásától számított hat hónapig kerülnek megőrzésre, a nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos bármely vitás kérdés eldöntése céljából. A nyertes résztvevők személyes adatai a jogszabály által előírt iratmegőrzési kötelezettség fennállásáig (az adómegállapításhoz való jog elévüléséig) kerülnek megőrzésre.
Adatfeldolgozó: Randomness and Integrity Services Ltd. (RANDOM.ORG üzemeltetője) (Írország, D02 N767, Dublin 2. 8 Dawson Street) Adatfeldolgozás célja: sorsolás lebonyolításához szükséges alkalmazás biztosítása.

Résztvevők jogai az adatkezeléssel kapcsolatban: a résztvevőknek joguk van tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésével kapcsolatban, illetve kérhetik a személyes adataikhoz történő hozzáférést, azokról másolatot kérhetnek. A résztvevő kérheti a pontatlanul kezelt személyes adatai helyesbítését. A megadott személyes adatai törlését bármely résztvevő kérheti, azzal, hogy a jogszabályi előíráson alapuló, kötelező adatkezelés esetén a Szervező a törlésre irányuló kérésnek nem tud eleget tenni. Résztvevő kérheti az adatkezelés korlátozását. Résztvevő kérheti továbbá, hogy az adatkezelő az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére továbbítsa. 
A személyes adatokkal kapcsolatos kérelmeket a Szervező a következő e-mail címen fogadja: adatvedelem@russmedia.hu

Amennyiben a résztvevő adatainak jogellenes kezelését észleli, bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat. 
A jogaival, valamint a Russmedia Digital Kft. általi adatkezeléssel kapcsolatos részletesebb tájékoztatót a https://www.cvonline.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/360/content.html oldalon olvashat.

8. Vis major

Vis major olyan esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a Szervező részéről előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére vonatkozik tőle független okok miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését.
Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a nyereményjáték egészében vagy részlegesen megakadályozza és/vagy késlelteti, a Szervezőt felmentik a kötelezettségeinek teljesítése alól arra az időszakra, amely alatt a teljesítést megakadályozzák vagy késleltetik.


Ha a Szervező a vis major esetet felhozza, köteles közölni a nyereményjáték részvevőivel ennek létezését 5 munkanapon belül a vis major eset megjelenésétől számítva.
A vis major esetet a www.cvonline.hu weboldalon kell megjeleníteni. 


9.  Nyereményjáték megszűnése


A jelen nyereményjáték megszűnhet, ha vis major eset áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül nem tudja folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén. 

10.  Egyéb rendelkezések


A szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertes nem lehet értesíteni a résztvevő e-mail címének megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a levelet nem olvassa el, vagy nem kapja meg, stb.
A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha a kinevezett és érvényesített Nyertesek nem kapják meg a Szervező által felajánlott díjakat, nem a Szervezőnek felróható ok miatt. 

A nyereményjáték szervezője
Russmedia Digital Kft.

<< Vissza a nyereményjáték oldalára