Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.cvonline.hu

Értékesítő


  • A hirdetés 1026 napja lejárt


KOLLÉGÁKAT KERESÜNK

In­gat­lan ta­nács­adó­ink­nak tel­je­sít­mény­ará­nyo­san, a pi­a­con fel­lel­he­tő leg­ma­ga­sabb fi­ze­tést kí­nál­juk, va­la­mint Ma­gyar­or­szá­gon elő­ször, az új to­bor­zá­si stra­té­gi­ánk ke­re­te­in be­lül, bár­ki­nek ki­fi­ze­tünk 3-5% bó­nuszt, a hoz­zánk kül­dött kol­lé­ga for­gal­ma után, mind­ezt min­den hó­nap­ban akár éve­ken ke­resz­tül.

Itt az ideje, hogy valóra váltsd elképzeléseidet!


A Tipp In­gat­lan­iro­da 23 éves fenn­ál­lá­sát, va­la­mint si­ke­rét azok­nak a mun­ka­tár­sa­ink­nak a se­gít­sé­gé­vel ér­te el, akik ko­ráb­ban és je­len­leg is azo­no­sul­tak a Tár­sa­ság ál­tal val­lott ér­té­kek­kel.

Új tu­laj­do­nos­ként cé­lunk, hogy a ré­gi ér­té­kek meg­őr­zé­se mel­lett, a hang­súlyt a biz­ton­ság­ra, a sta­bi­li­tás­ra, a nagy­fo­kú ru­gal­mas­ság­ra, és olyan in­no­va­tív meg­ol­dá­sok al­kal­ma­zá­sá­ra he­lyez­zük, amik a je­len és jö­vő ki­hí­vá­sa­i­nak le­küz­dé­sé­hez is meg­fe­le­lő se­gít­sé­get nyúj­ta­nak szá­mod­ra. Biz­ton­ság, ki­szá­mít­ha­tó jö­ve­de­lem, sta­bil jog­vi­szony, fo­lya­ma­tos in­no­vá­ció, sza­bad­ság, inf­ra­struk­tú­ra, kar­ri­er­épí­té­si le­he­tő­ség, csa­pat és to­vább­kép­zé­si le­he­tő­sé­gek – mind­ez vár rád a Tipp In­gat­lan­iro­dá­nál.


Mit ajánlunk?

     

Biztonság

23 éves szakmai tapasztalatunk­kal garantáljuk a biztonságot és a teljes körű anyagi támogatást.

Jövedelem

Egyedülálló 73%-os elérhető jutalék költségek nélkül, háttértámogatással! Keress te a legjobban!

Jogviszony

Kiválaszthatod a számodra leg­ideálisabb munkaviszonyt. Legyen rendezett a háttered!

Innováció

Innovatív megoldások, hogy előnyhöz juthass a konkurensekkel szemben!

Szabadság

Rugalmasság, hogy eldönthesd, mikor dolgozol, mikor és mennyit pihensz. Válassz szabadon!

Iroda

Dolgozz a város szívében, 240 m2-es, családias légkörű, jól felszerelt irodában!

Karrier

Vezető egyéniség vagy? Legyen irodád, csapatod és építsd karriered!<

Csapat

Igazi csapatszellem, fiatalos munkahelyi hangulat fogad, ahol te is jól érzed magad.

Képzés

Képzéseinket és tréningjeinket kezdő és tapasz­talt in­gat­lan­köz­ve-tí­tők is egy­aránt hasz­no­síthatják.


Csat­la­kozz hoz­zánk,

... mert mi nem ál­lást kí­ná­lunk ne­ked, ha­nem le­he­tő­sé­get és meg­ol­dást cél­ja­id meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz! Új struk­tú­ránk ki­ala­kí­tá­sá­nál ma­xi­má­li­san fi­gye­lem­be vet­tük kol­lé­gá­ink igé­nye­it. Min­den szem­pon­tot meg­vizs­gál­tunk, ami egy si­ke­res ér­té­ke­sí­tő szá­má­ra fon­tos le­het. Itt a he­lyed ne­ked is, ha ér­ték­ren­ded és igé­nye­id ha­son­ló­ak a mi el­ve­ink­hez, el­gon­do­lá­sa­ink­hoz.


A vál­tás tud­juk ne­héz, bá­tor­ság kell hoz­zá!

Jelentkezés: Légy bá­tor, ra­gadd meg a le­he­tő­sé­get, a töb­bit pe­dig nyu­god­tan bízd ránk! A rész­le­tek­ről ér­dek­lőd­hetsz E-mail cím megjelenítése email cí­men, vagy töltsd fel ön­élet­raj­zo­dat web­ol­da­lun­kon, a Link megjelenítése oldalon!


Tipp Ingatlaniroda, több mint 20 éve az otthonteremtés legjobb tippje!

Helyek Pest
Budapest
Kategória Értékesítés / Kereskedelem
Munkaidő tipusa Teljes munkaidő
Aktiválás időpontja 2015.04.28.
Egyéb hasonló állások Önnek
Szerszámkészítő

Work Force Kft.

Álláslehetőség a CERLUX Kft-nél AZONNALI KEZDÉS...
Békés


Informatikai menedzserasszisztens

Integrity Kft.

Az informatikai menedzserasszisztens a cég ügyv...
Székesfehérvár


Network Administrator (Budapest)

IT Services Hungary Kft.

Network operation (Fortinet, VDOMs, Router, swi...
Budapest