Találd meg álmaid állását egy kattintásra!

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS SZERZŐDŐ PARTNEREK RÉSZÉRE

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS SZERZŐDŐ PARTNEREK ÉS SZERZŐDŐ PARTNEREK KAPCSOLATTARTÓI RÉSZÉRE

  1. Az adatkezelő személye: Russmedia Digital Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:  Budapest, Madarász Viktor u. 47-49., cégjegyzék szám: 01 09 303395, adószám: 11903079-2-41, telefonszám: +36-1/510 0800, e-mail cím: adatvedelem@russmedia.hu) (továbbiakban: „Russmedia Digital”).                                                                                                                                                                                                                                                                
  2. Az adatkezelő az érintett személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott célból és az e cél megvalósulásához szükséges mértékben kezeli. Az adatkezelés kapcsán az érintett személyes adatait a Russmedia Digital erre jogosult munkavállalói ismerhetik meg. Azon munkavállalók jogosultak a személyes adatokhoz hozzáférni, akiknek munkakörükből fakadóan a konkrét személyes adatokkal valamely feladatuk van. A Russmedia Digital az érintett hozzájárulása nélkül nem továbbítja az érintett személyes adatait harmadik feleknek. A Russmedia Digital nem hoz automatizált döntéseket, nem végez profilalkotást, illetve nem továbbítja a személyes adatokat harmadik (nem EGT tagállamnak minősülő) országokba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  3. Az adatkezelésre az alábbi fontos információk vonatkoznak:

A) ÜZLETI KAPCSOLATTARTÓK ADATAINAK KEZELÉSE

Érintettek

A Russmedia Digital Kft-vel szerződő harmadik felek munkavállalói, akik a szerződés teljesítésében kapcsolattartóként vesznek részt

Adatkezelés célja

A szerződéses kapcsolatok során történő gördülékeny, akadálymentes kommunikáció biztosítása a kapcsolattartók révén, ehhez szükséges, hogy a kapcsolattartók adatait a Russmedia Digital ismerje.

A vállalkozást, mint a reklám címzettjét megszólító közvetlen üzletszerzési célú megkeresések, amennyiben az érintett az adatkezelés ellen nem tiltakozik.

Kezelt adatok köre

Név, e-mail cím, telefonszám, a kapcsolódó cégnév és esetlegesen beosztás

Adatkezelés jogalapja

A Russmedia Digital jogos érdeke. Jogos érdek megnevezése (i) harmadik személyekkel kötött szerződések teljesítése során szükséges kommunikáció biztosítása, illetve (ii) közvetlen üzletszerzés üzleti tárgyú (nem a természetes személy címzettnek szóló) ajánlatok vagy reklámcélú megkeresések kapcsán (a GDPR (47) preambulumbekezdése). A Russmedia Digital biztosítja a tiltakozás (leiratkozás) lehetőségét, így amennyiben az Érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván reklámcélú megkereséseket kapni a Russmedia Digitaltól, úgy adatait a Russmedia Digital törli és nem fogja ebből a célból felhasználni.

Az adatkezelés időtartama

Az alapul szolgáló szerződés hatálya, illetve amennyiben a személyes adat a szerződésben vagy az azzal összefüggésben kiállított számlán szerepel, akkor a számviteli bizonylatokra vonatkozó szabályok értelmében ezen okiratokat a Russmedia Digital 8 évig tárolja, ugyanakkor ezen idő alatt a Russmedia Digital az adatokat – hozzájárulás hiányában – nem használja más célra.

Adatfeldolgozók

  • Russmedia Tech S.r.l.   (Románia, Bd.Dacia nr. 34, bl. U55, Oradea) (weblap fejlesztés)
  • Russmedia GmbH (Ausztria, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach) (levelező szerver, szerverszolgáltatás, informatikai támogató szolgáltatások nyújtása)
  • Emarsys eMarketing Systems AG (Ausztria, Märzstrasse 1, 1150 Wien) (hírlevelek kiküldéséhez használt online marketing eszköz biztosítása)

 

4.       Az érintett jogai

Az érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

A érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha igen, az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Kérelemre az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az érintett másként kéri.

Az érintett kérheti a pontatlan adatok helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését.

Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő a személyes adatokat törölje, ha

a)     azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;

b)    ha az érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)     az adatkezelés elleni tiltakozás szerinti feltételei fennállnak;

d)    az adatkezelés jogellenes;

e)    azokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

f)      az érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú.

Az adatkezelő fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés

a)     az azt előíró, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,

b)    jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme

céljából szükséges.

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

a)     az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,

b)    bár az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri,

c)     az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az érintett azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,

d)    az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról az adatkezelő az azt kérő érintettet előzetesen tájékoztatja.

A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról az adatkezelő a érintetett, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést az adatkezelő mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a)   ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,

b)   ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.

Az adathordozhatóság joga alapján az érintett egyrészt kérheti, hogy az adatkezelőtől, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a kezelt személyes adatait megkapja és azt bármely adatkezelőnek ő maga továbbítsa, másrészt kérheti az adattovábbítást közvetlenül az adatkezelőtől.

Amennyiben az érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze az adatkezelő felé a fent megadott elérhetőségek egyikén.

Panaszával az érintett az illetékes hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ha az érintett jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson található törvényszékek felsorolása és elérhetősége: http://birosag.hu/torvenyszekek).

5.       Igények kivizsgálása

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fentiek szerinti kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő – a késedelem okainak megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatást ad. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, észszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését.

Ha a kérelmet benyújtó érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.

6.       Adatbiztonsággal kapcsolatos információk

Az adatkezelő az adatok biztonságáról a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik. Az adatkezelő az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül az adatkezelő azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek. Az adatkezelő ezen követelményeket az adatfeldolgozók irányában is érvényesíti.

Az adatkezelő az informatikai eszközökkel hozzáférhető adatok védelme érdekében informatikai biztonsági szabályzatot (IBSZ) tart hatályban. Az IBSZ-ben lefektetett szabályok megvalósulását évente felülvizsgálja. Az informatikai úton hozzáférhető adatok minden esetben egyéni jelszóval védettek. Az adatkezelő biztosítja az egyéni munkaállomások automatikus zárolását. Az adatkezelő gondoskodik a mobil munkaállomások titkosításáról.

Az adatkezelő a használt szoftvereken belül a felhasználói hierarchiának megfelelően különböző jogosultsági szinteket biztosít. Az adatok elvesztésének elkerülése érdekében a számítógépek és szerverek tartalmáról biztonsági mentés készül. Az adatkezelő telephelyein csak a rendszergazdák jogosultak a szerverszobákba belépni. Az informatikai rendszerek megfelelő tűzfalakkal védettek. Az adatkezelő gondoskodik az informatikai rendszer megfelelő vírusvédelméről. Az adatkezelő megfelelő képzésben részesíti a munkavállalóit az adatbiztonsági előírásokkal kapcsolatban. Az adatkezelő szigorú előírásokat tart életben az általa igénybe vett adatfeldolgozók tevékenységére vonatkozóan.

Az adatkezelő által alkalmazott védelmi intézkedések kiterjednek:

- az alkalmazott hardver eszközökre és azok működési biztonságára,

- az informatikai eszközök üzemeltetéséhez szükséges okmányokra és dokumentációkra,

- az adatokra és adathordozókra, a megsemmisítésükig, illetve a törlésre szánt adatok felhasználásáig,

- az adatfeldolgozó programrendszerekre, valamint a feldolgozást támogató rendszer szoftverek tartalmi és logikai egységére, előírásszerű felhasználására, reprodukálhatóságára.

Az adatkezelő kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. Az adatkezelő általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor az adatkezelő nem vállal felelősséget a címzett által okozott károkért. Az adatkezelő valamennyi munkatársa, munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.