Találd meg álmaid állását egy kattintásra!

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT


1. Bevezetés


Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztassa a személyes adatok kezelésével érin-tett személyeket a Russmedia Digital Kft. / Russmedia Kft. / Szuperinfó Média Kft./ Első Szuperinfó Kft./ Szuperinfó Dél-Kelet Média Kft./Bikemag.hu Portal, /Russmedia In-gatlanhasznosító Kft. (a továbbiakban: „Cégcsoport”) mint adatkezelő által alkalmazott adatkezelési elvekről, előírásokról és feltételekről, továbbá tájékoztassa az érintettet az adat-kezelés jellegéről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgo-zásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, továbbá az egyes jogorvoslati lehetőségekről.


A személyes adatait a Cégcsoport részére bármely módon megadó, illetve a Cégcsoporttal előfizetői vagy egyéb szerződéses jogviszonyban álló, vagy a Cégcsoport honlapjaira regiszt-ráló, illetve a Honlapon elérhető szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő felhasználó személyek (a továbbiakban: „Felhasználó”) személyes adatait a Cégcsoport a jelen nyilatko-zatban foglalt adatvédelmi elveknek és rendelkezéseknek megfelelően kezeli.


Jelen adatvédelmi nyilatkozat lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Személyes adatai megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak feltételeket. Ha az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban foglalta-kat nem fogadja el, kérjük ne adja meg személyes adatait. Kérjük, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandó-ak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban. Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi nyilatkozat félkövérrel kiemelt ren-delkezésekeit, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan.


Internetes felhasználás:
A jelen adatvédelmi nyilatkozat kiterjed továbbá a Cégcsoport által üzemeltetett valamennyi honlapon (továbbiakban: Honlap) keresztül megadott személyes adatok kezelésére is. A Hon-lapra belépő, a Honlapon nyilatkozatban foglalt adatvédelmi elveknek és rendelkezéseknek megfelelően kezeli.
Kérjük, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot alaposan olvassa végig, mielőtt a Honlapot használni kezdené, mivel jelen adatvédelmi nyilatkozat lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Honlapon. Ha az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat nem fogadja el, kérjük ne használja a Honlapot. Kérjük, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban.


A Cégcsoport a személyes adatok kezelése során mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”), valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok betartásával jár el.


2. Fogalmak


1.1. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok el-végzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és esz-köztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adato-kon végzik.

1.2. adatkezelés: az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, meg-változtatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, ösz-szehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

1.3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok ke-zelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldol-gozóval végrehajtatja.

1.4. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzá-férhetővé tétele.

1.5. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

1.6. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

1.7. hozzájárulás: a Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterje-dő - kezeléséhez.

1.8. Cégcsoport: jelenti az Russmedia Digital Kft.-t, / Russmedia Kft.-t, / Szuperinfó Média Kft.-t, / Első Szuperinfó Kft./ Szuperinfó Dél-Kelet Média Kft., / Bikemag.hu Portal Kft-t/ Russmedia Ingatlanhasznosító Kft./ (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.).

1.9. Russmedia Kft és leányvállalatai: Russmedia Digital Kft., Russmedia Kft., Szu-perinfó Média Kft., Krekk-Info Nonprofit Kft., POP Print és Online Piac Kft, Első Szuperinfó Kft./ Szuperinfó Dél-Kelet Média Kft., Bikemag.hu Portal Kft., Hoteljob.hu Kft.

1.10. Info tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

1.11. személyes adat: a Felhasználóval kapcsolatba hozható adat - különösen a Felhasz-náló neve, bármely azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, men-tális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetés.

1.12. tiltakozás: a Felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését ki-fogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.


2. Az adatkezelő személye

2.1. Az adatkezelő személye az Russmedia Digital Kft.-t, / Russmedia Kft.-t, / Szu-perinfó Média Kft.-t, / Első Szuperinfó Kft./ Szuperinfó Dél-Kelet Média Kft., / Bikemag.hu Portal Kft.

2.2. Adatkezelés jogalapja

2.3. A Cégcsoport általi adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

2.4. Honlapok esetén a Felhasználó személyes adatai megadásával, a Cégcsoport Honlapjai használatával, Honlapjain történő regisztrációval vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásával hozzájárul a személyes adatai kezelé-séhez jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt elveknek és feltételeknek megfe-lelően.

2.5. A Felhasználó felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontossá-gáért, akár a Cégcsoport akár harmadik személyek irányába.

2.6. A Cégcsoport a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. A Cégcsoport nem felelős Felhasználó által megadott téves, vagy valótlan adatok kezeléséért, sem a Felhasználó által közölt téves, vagy valótlan adatközlés folytán akár a Felhaszná-lót, akár harmadik személyt érő károkért.

3. Adatkezelés célja

3.1. A Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésének célja a Cégcsoport által nyújtott valamint a Honlapokon elérhető szolgáltatások valamint megfelelő működtetése, a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos követelések érvé-nyesítése, a szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás adása, hírlevelek küldése, tá-jékoztatás a Russmedia Kft és leányvállalatai termékeiről vagy szolgáltatásairól, il-letve a Russmedia Kft és leányvállalatai szerződéses kapcsolatban álló személyek speciális ajánlatairól (direkt marketing tartalmú üzenetek küldése), piackutatás, ügyfélkapcsolat fenntartása, valamint - amennyiben a Felhasználó panasszal élt - panaszkezeléssel kapcsolatos eljárások megfelelő lefolytatása.

3.2. Amennyiben a Felhasználó a személyes adatait nem egy adott szolgáltatás igénybe-vételével kapcsolatban, hanem egyéb módon (például nyereményjáték, vagy felirat-kozás útján) adta meg személyes adatait, úgy az adatkezelés célja a fentieken felül az adatfelvétel eredeti céljának megfelelő ügyintézés.

3.3. A fenti célok érdekében a Russmedia Kft és leányvállalatai tagjai, a Russmedia Kft és leányvállalatai munkavállalói, vagy adatfeldolgozói a Felhasználóval közvetlenül felvehetik a kapcsolatot a Felhasználó által megadott elérhetőségeken.


4. A kezelt adatok köre

4.1. A Cégcsoport, a Felhasználó által a Cégcsoport rendelkezésére bocsátott adatok kö-rétől függően azon adatokat kezeli, amelyeket a Felhasználó a szolgáltatások igény-bevételéhez, illetve az adott akcióban, nyereményjátékban stb. való részvételhez szükséges rovatokat kitöltve, vagy egyéb módon eljuttat a Cégcsoport részére. Ez különösen az alábbi adatokra terjedhet ki: név, e-mail cím, lakcím, életkor, nem, te-lefonszám, mobiltelefonszám, érdeklődési kör, a Felhasználó által megadott egyéb személyes adatok. Felhasználó tudomásul veszi, hogy bizonyos szükséges adatokat a szolgáltatás igénybevételéhez, regisztrációhoz, illetve az akcióban, nyereményjá-tékban stb. való részvételhez kötelezően meg kell adni, melyek hiányában a szolgál-tatás igénybevételére, illetve a részvételre nincs lehetőség.

4.2. Amennyiben a Felhasználó felveszi a kapcsolatot a Cégcsoporttal, a levelezést, vagy a hangfelvételt a Cégcsoport a kapcsolatfelvétel jellegétől és céljától függően a szükséges ideig tárolhatja, megőrizheti.

4.3. A Cégcsoport egyes esetekben olyan adatokat is gyűjthet és kezelhet, amelyek nem teszik lehetővé a Felhasználó azonosítását, de bizonyos esetekben személyes ada-toknak számíthatnak. Ilyen adat lehet például a Felhasználó IP címe, a Felhasználó által használt webböngésző, számítógép és operációs rendszer típusa, a nyelvi beál-lítások, internetszolgáltató, dátum/idő adata, illetve azon weboldal, vagy reklám domain neve, amelyről a Felhasználó eljutott a Honlapra, vagy amelyre a Honlapon keresztül jutott el. Ezen adatok a Felhasználó azonosítására alkalmatlan módon ke-rülnek tárolásra, ezért mindaddig, amíg kapcsolatuk a Felhasználóval nem helyreál-lítható, nem minősülnek személyes adatoknak. Ezeket az információkat a Cégcso-port a Honlap effektív működtetése, a Honlappal kapcsolatos felhasználói magatar-tás, a különböző trendek megismerése érdekében, illetve a Honlap látogatóiról ösz-szességében demográfiai adatok gyűjtése érdekében használja, mely információkból levonható következtetéseket a Cégcsoport marketing és reklámozási szolgáltatásai, kommunikációja hatékonyságának növelése érdekében használja fel.

4.4. Ugyanezen okokból a Cégcsoport eltárolhat bizonyos adatokat a Felhasználó számí-tógépén, amikor a Felhasználó megtekinti a Honlapot. Ezen adatok „cookie”, vagy hasonló fájl formájában kerülnek a Felhasználó számítógépére. A cookie-k segítsé-gével például lehetséges weboldalak vagy reklámok olyan megjelenítése, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek a Felhasználó érdeklődésének. A cookie-k azon-ban a legtöbb webböngésző segítségével törölhetők a számítógép merevlemezéről, továbbá valamennyi cookie blokkolható, illetve a Felhasználó olyan beállításokat is alkalmazhat, hogy figyelmeztetést kapjon egy cookie eltárolása előtt (bővebben lásd lenti 12.5. pontot).

4.5. Személyes adatainak megadásával és/ vagy a Honlap használatával és/ vagy a Hon-lapon elérhető szolgáltatások igénybevételével a Felhasználó elfogadja a fenti ren-delkezéseket.


5. Az adatkezelés ideje

5.1. A Cégcsoport a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat a Felhasználó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatáról való értesülésig kezeli.
Honlapok használata esetében a Cégcsoport a Felhasználó által rendelkezésére bo-csátott adatokat a regisztráció Felhasználó, vagy Cégcsoport általi törléséig, illetve a Felhasználó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatáról va-ló értesülésig kezeli. Amennyiben a Felhasználó a személyes adatokat regisztráció nélkül bocsátotta a Cégcsoport rendelkezésére, úgy a személyes adatokat a Cégcso-port a Felhasználó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatá-ról való értesülésig kezeli.

5.2. A Cégcsoport az személyes adatokat minden esetben törli, amennyiben az adatkezelés jogalapja, vagy célja megszűnt.


6. Az adatkezelés egyéb jellemzői

6.1. A Cégcsoport a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat csak a fent ismertetet célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli

6.2. Amennyiben a Cégcsoport a Felhasználó által szolgáltatott adatokat az eredeti, jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaktól eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.3. Jelen adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a természetes személy Felhasználók szemé-lyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi szemé-lyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek az Info tv. szerinti személyes adatoknak.

6.4. A Cégcsoport tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Info tv. értelmében személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése a) a Cégcsoportra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy b) a Cégcsoport vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szük-séges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog kor-látozásával arányban áll.

6.5. Cselekvőképtelen,14 év alatti kiskorú Felhasználó esetén csak a Felhasználó törvé-nyes képviselője adhat meg személyes adatokat a Felhasználó nevében. Cselekvő-képtelen Felhasználó személyes adatainak megadásához a törvényes képviselő nyi-latkozatára van szükség, mely a Cégcsoport honlapján elérhető. Az aláírt nyilatko-zatot postai úton, e-mail, vagy fax formájában kell eljuttatni a Cégcsoport részére.

6.6. Korlátozottan cselekvőképes, 16. életévét még be nem töltött kiskorú személyes adatainak megadásához a kiskorú törvényes képviselője hozzájáruló nyilatkozatára van szükség.

6.7. A Cégcsoport nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó cselekvőképessége vonatkozásában a Cégcsoportot megtéveszti.

6.8. Az Info tv. értelmében a 16. életévét betöltött kiskorú adatkezeléshez történő hozzá-járulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez (azaz a regisztrációhoz, vagy személyes adatai más módon történő megadásához) törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az ilyen Felhasználó bár-mely Honlapra korlátozás nélkül regisztrálhat.

6.9. Ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a Cég-csoport mint adatkezelő a felvett adatokat további külön hozzájárulás nélkül, vala-mint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, amennyiben az

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) a Cégcsoport vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szük-séges, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog kor-látozásával arányban áll.

6.10. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekinte-tében.

6.11. Honlapok használata esetén a Honlap hivatkozásokat tartalmazhat partneroldalak, más weboldalak, marketingmegbízottak stb. weboldalaira. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a Felhasználó ezen weboldalak valamelyikére követ egy hivatkozást, úgy lehetséges, hogy ezen oldalak más adatvédelmi irányelveket követnek, amelyekért a Cégcsoport semmilyen felelősséget nem vállal

7. Adatfeldolgozás

7.1. A Cégcsoport fenntartja a jogát arra, hogy adatfeldolgozót vegyen igénybe, melynek személyéről a Cégcsoport jelen adatvédelmi nyilatkozat kiegészítése útján tájékoz-tatja a Felhasználókat.

7.2. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Cégcsoport rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Cégcsoport rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

8. Adattovábbítás

8.1. A Felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Cégcso-port a Felhasználó személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megje-lölt célok érdekében a Russmedia Kft és leányvállalatai jelen adatvédelmi nyi-latkozatban meghatározott tagjainak az adatkezelés fennállása alatt bármikor továbbítsa.

8.2. A Felhasználó a Honlapon történő regisztrációval, a honlapon elérhető szolgál-tatások bármilyen módon történő igénybevételével, vagy személyes adatai egyéb módon történő önkéntes megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Cégcso-port a Felhasználó személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megje-lölt célok érdekében az Russmedia Kft és leányvállalatai jelen adatvédelmi nyi-latkozatban meghatározott tagjainak az adatkezelés fennállása alatt bármikor továbbítsa.
A Russmedia Kft és leányvállalatainak tagjai általi adatkezelésre a jelen adatvé-delmi nyilatkozat vonatkozik.

8.3. A Felhasználó személyes adatainak továbbítása lehetséges továbbá olyan harmadik felek részére, akiknek a Cégcsoport üzletrészt, vagy vagyontárgyat kíván eladni. Amennyiben a Russmedia Kft és leányvállalatai egy tagját, vagy vagyontárgyainak összességét kívánja felvásárolni egy harmadik fél, abban az esetben az általa a Fel-használókra vonatkozóan tárolt személyes adatok is az átadott vagyontárgyak közé kerülnek, így a lehetséges vevő részére a személyes adatok átadásra kerülhetnek. A Felhasználó a Honlapra való belépéssel, a Honlapon történő regisztrációval, a Szol-gáltatások bármilyen módon történő igénybevételével, vagy személyes adatai egyéb módon történő önkéntes megadásával hozzájárul a fenti adattovábbításokhoz.


9. Adatbiztonság

9.1. A Cégcsoport kötelezi magát, hogy az Info tv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról.

9.2. A Cégcsoport az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különö-sen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási sza-bályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulat-lan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, tör-léssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, to-vábbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás el-len.

9.3. A Cégcsoport és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlett-ségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül a Cégcsoport és az adatfeldol-gozó azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Cégcsoportnak.

9.4. A Cégcsoport kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartásá-ra. A Cégcsoport általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor a Cégcsoport nem vállal felelősséget az adatkezelő által okozott károkért.

9.5. A Cégcsoport valamennyi munkatársa munkaviszonya vagy más jogviszonya alap-ján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betar-tására.

10. Felhasználó jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

10.1. A Felhasználó bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékozta-tást kérhet a személyes adatai kezeléséről, ellenőrizheti a vele kapcsolatba hozható személyes adatok körét, kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését, illetve zárolását.

10.2. A Felhasználó kérelmére a Cégcsoport tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásá-ról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzett-jéről.

10.3. A Cégcsoport a fenti tárgyú kérelmek benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányu-ló kérelmére írásban tájékoztatást ad a Felhasználó kérelmében jelzett adatkezelési kérdésekben.

10.4. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vo-natkozóan tájékoztatási kérelmet a Cégcsoporthoz még nem nyújtott be. Egyéb ese-tekben a tájékoztatás költségtérítését a Cégcsoport 10.000,- Ft-ban állapítja meg. A már megfizetett költségtérítést a Cégcsoport visszatéríti, ha a vizsgálat megállapítja, hogy az adatokat a Cégcsoport jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése he-lyesbítéshez vezetett.

10.5. A Felhasználó tájékoztatását a Cégcsoport csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében1, valamint a 19. §-ban2 meghatározott esetekben tagadhatja meg.

10.6. A tájékoztatás megtagadása esetén a Cégcsoport írásban közli a Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Ható-sághoz fordulás lehetőségéről.

10.7. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő szemé-lyes adat a Cégcsoport rendelkezésére áll, a személyes adatot az CÉGCSOPORT he-lyesbíti.

10.8. A személyes adatot a Cégcsoport törli, ha
a) kezelése jogellenes;
b) a Felhasználó személyes adatainak törlését vagy zárolását kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
1 Info tv. 9. § (1) Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat
a) kezelésének lehetséges célját,
b) kezelésének lehetséges időtartamát,
c) továbbításának lehetséges címzettjeit,
d) érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy
e) kezelésének egyéb korlátozását
(a továbbiakban: együtt: adatkezelési korlátozás), a személyes adatokat átvevő adatkezelő (a továbbiakban: adatátvevő) a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkeze-lési korlátozásnak megfelelően biztosítja.
2 Info tv. 19. § Az érintettnek a 14-18. §-ban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső bizton-sága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biz-tonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gaz-dasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munka-jogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatáro-zott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elren-delte;
f) megalapozott gyanúja merül fel annak, hogy a Felhasználó által megadott személyes adat nem helytálló, jogsértő, vagy egyéb okból megtévesztő;
g) ha a regisztrációt a mindenkor hatályos felhasználási feltételek alapján a Felhaszná-ló vagy a Cégcsoport törli.

10.9. Törlés helyett a CÉGCSOPORT zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt ké-ri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

10.10. A CÉGCSOPORT megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vi-tatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

10.11. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Cégcsoport a Felhasz-nálót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára a Cégcsoport továbbította. Az értesítést a Cégcsoport mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az értesítés mellőzése a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

10.12. Ha a Cégcsoport az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem tel-jesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zá-rolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbí-tés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az CÉGCSOPORT tájékoz-tatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Infor-mációszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

10.13. A Felhasználó jogosult a Cégcsoportot arra kérni, hogy személyes adatait a Cégcso-port, illetve a Cégcsoport Csoport ne használja fel marketing célokra.

10.14. Amennyiben a Felhasználó meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jo-gai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze a Cégcsoport felé a lent megadott elérhetőségek egyikén. A panaszok felülvizsgálatára a jelen nyilatkozatban foglal-tak és a Cégcsoport mindenkor hatályos panaszkezelési szabályzata irányadó.

10.15. A Felhasználó panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Ható-sághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), valamint jogainak megsértése esetén peres eljárás indítása céljából az illetékes törvényszékhez is fordulhat.


11. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

11.1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Cégcsoportra, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatát-vevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvé-lemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

11.2. A Cégcsoport a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn be-lül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

11.3. Ha a Cégcsoport az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adat-kezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedé-sekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot ko-rábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése ér-dekében.

11.4. Ha a Felhasználó a Cégcsoport döntésével nem ért egyet, illetve ha a Cégcsoport a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat


11.5. Cookie-kal kapcsolatos részletes rendelkezésekA Honlap online szolgáltatásai, hirdetései és interaktív alkalmazásai esetlegesen „cookie-kat” és egyéb technológiákat, mint például webjelzőket (beacon) és pixel tag-eket is használhat a szolgáltatásai optimalizálása érdekében.

11.6. A „cookie” jelentése

A „cookie” jellemzően betűkből és számokból álló olyan kis file, amelyet webszerverünk küld a Felhasználó számítógépének merevlemezén lévő böngésző cookie fájljába. Ennek segítségével honlapunk például emlékezni fog egy felhaszná-lói eszközre, amikor webszerverünk és annak internetes böngészője kapcsolatba lép egymással. A cookie legfőbb célja, hogy a webszerver a Felhasználóhoz szabott weboldalt kínáljon fel, és a látogató részére személyesebb, igényeihez szabott él-ményt kínáljon, amikor a Felhasználó a Honlapot látogatja.

12. A Cégcsoport által használt cookie-k

A Honlap két fajta cookie-t használ:

12.1. Munkamenet (session) cookie-k: ezek olyan ideiglenes cookie-k, melyek addig ma-radnak a böngésző cookie fájljában, amíg a Felhasználó a Honlapot el nem hagyja. A honlap bizonyos alkalmazásainak, ill. funkcióinak működéséhez ezen cookie-k elengedhetetlenek.

12.2. Állandó (persistent) cookie-k: a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében az CÉGCSOPORT állandó (persistent) cookie-kat is használ (pl. a navigálás optimali-zálása érdekében). Ezen fajta cookie sokkal hosszabb ideig marad a Felhasználó böngészőjének cookie fájljában. Ez az időtartam attól függ, hogy az internetes bön-gészőjét a Felhasználó hogyan állította be. Az állandó cookie-k minden olyan eset-ben információkat adnak át a webszerver számára, amikor a Felhasználó a honlapra látogat. Az állandó cookie-kat nyomkövető cookie-knak is hívják.

12.3. Harmadik fél cookie-k
Reklámozási célból, ill. a marketing kommunikációk optimalizálása céljából az CÉGCSOPORT harmadik fél reklámszolgáltató társaságokat is igénybe vehet. Har-madik fél reklámszolgáltató társaságok is használhatnak cookie-kat hirdetéseik ha-tékonyságának felmérése és a hirdetési tartalom személyesebbé tétele céljából. Harmadik fél reklámszolgáltató társaságok által gyűjthető információk körébe tar-toznak olyan adatok, mint például a földrajzi elhelyezkedés adatai (az IP címből tör-ténő következtetés útján) vagy kapcsolattartási adatok, úgymint az email címek, amennyiben ezeket a Honlapon keresztül gyűjtenék.

12.4. Webjelzők és pixelek
A Honlap és az CÉGCSOPORT e-mail üzenetei webjelzőket vagy pixel tag-eket is tartalmazhatnak. A webjelző olyan, jellemzően transzparens grafikus kép, amely ál-talában nem nagyobb mint 1x1 pixel és amelyet weboldalon, vagy e-mailben he-lyeznek el annak érdekében, hogy a weboldalt látogató, vagy e-mailt küldő személy online tevékenységét ellenőrizze. Webjelzőket harmadik felek által használt techno-lógiák tartalmaznak, annak érdekében, hogy a weboldalunkra látogató tevékenysé-gét megfigyelje. Ez lehetőséget ad olyan információk gyűjtésére, hogy mely számí-tógépen keresztül, milyen weboldalakat, mikor és honnan (ország, város) látogattak.

12.5. Cookie-k engedélyezése és letiltása
A Felhasználó a cookie-k használatát az internetes böngésző beállításának megvál-toztatásával engedélyezheti vagy letilthatja. Erről a Felhasználó további információt a böngésző használati utasításaiban találhat vagy felkeresheti az About Cookies website–ot, ahol tájékoztatást találhat az internetes böngésző beállításainak módosí-tásához.
Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a Honlap bizonyos szolgáltatásai nem lesz-nek elérhetőek abban az esetben, ha a cookie-k használatát letiltja.

13. Adatvédelmi nyilatkozat változásai

13.1. Jelen adatvédelmi nyilatkozat változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi nyilatkozat alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a Felhasználó regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban.

14. Automatikus állásértesítő létrehozása

14.1 Elfogadom, hogy a cvonline a jelentkezésemmel automatikus állásértesítőt hoz létre, amennyiben nem rendelkezem egy évnél fiatalabb állásértesítővel. 

15. Kapcsolat

15.1. Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, panaszt tenne, vagy szeretné a fentiek szerint adatai törlését kezde-ményezni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken.

Telefon: 06/52-526-621

E-mail: adatvedelem@russmedia.hu

Russmedia Kft. (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.; e-mail: Adószám: 12932944209; Cégjegyzékszám: 09-09-009213)

Russmedia Digital Kft. (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.; e-mail: Adószám: 11903079209; Cégjegyzékszám: 09-09-017251)

Szuperinfó Média Kft. (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.; e-mail: Adószám: 23404601209; Cégjegyzékszám: 09-09-021289)

Első Szuperinfó Kft. (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.; e-mail: Adószám: 23064913209; Cégjegyzékszám: 09-09-021038)

Szuperinfó Dél-Kelet Média Kft. (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.; e-mail: Adószám: 22990260209; Cégjegyzékszám: 09-09-019877)

Bikemag.hu Portal Kft. (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.; e-mail: Adószám: 14404971209; Cégjegyzékszám: 09-09-015351)
Dátum: 2014. július 5.