Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.cvonline.hu

Rheolwr y Ddesg Gymorth TGCh - Cardiff


 • A hirdetés 1105 napja lejárt

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Manyleb Y Swydd a'r Person

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw'r corff sy'n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a'i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Cyfeirnod y swydd - AC/033/14

Teitl y swydd: Rheolwr y Ddesg Gymorth TGCh

Band cyflog: Band Rheoli 2 (HEO)

(£26,321 - £35,381)

Yn atebol i - Bennaeth Cyflenwi Gwasanaethau TGCh

Yn gyfrifol am: Rheoli swyddogaethau'r ddesg gymorth

Lleoliad: Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

Hyd: Dros dro am hyd at 10 mis

Patrwm Gwaith: Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio hyblyg, cyhyd ag y caiff anghenion y Cynulliad a'i Aelodau eu diwallu.

Sail resymegol: Swydd lanw yn ystod absenoldeb mamolaeth.

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn defnyddio technoleg mewn ffyrdd arloesol i ymgysylltu â phobl Cymru a darparu gwasanaethau i Aelodau'r Cynulliad. Caiff ei gydnabod fel arweinydd ymhlith cyrff deddfwriaethol o ran defnyddio technoleg.

Ddiwedd mis Gorffennaf 2014, cwblhaodd y Comisiwn y dasg o drosglwyddo gwasanaethau TGCh a'u rhoi yng ngofal tîm mewnol yn hytrach na thîm allanol. Un o'r swyddogaethau allweddol a drosglwyddwyd oedd y Ddesg Gymorth, sef y man cyswllt cyntaf i ddefnyddwyr sydd â phroblemau neu geisiadau'n ymwneud â TGCh. Caiff y gwasanaeth dwyieithog hwn ei ddefnyddio gan Aelodau'r Cynulliad, eu staff cymorth a chontractwyr, sy'n cysylltu â'r ddesg dros y ffôn neu drwy'r e-bost.

Bydd swyddogion y Ddesg Gymorth yn sicrhau bod yr holl broblemau'n cael eu logio'n gywir, eu blaenoriaethu a'u dyrannu i'r tîm cymorth priodol cyn gynted â phosibl.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am reoli swyddogaethau'r Ddesg Gymorth, gan gynnwys dau o swyddogion y Ddesg Gymorth. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn sicrhau bod y tîm yn cyrraedd targedau'r cytundeb lefel gwasanaeth, gan ddyrannu a blaenoriaethu gwaith yn unol â hynny, a bydd yn gyfrifol am feithrin a chynnal diwylliant o wella'n barhaus o fewn y tîm.

Deiliad y swydd hon fydd yn gyfrifol am drosglwyddo problemau i lefel uwch a bydd angen ymdrin â defnyddwyr ar bob lefel drwy'r sefydliad, gan gynnwys Aelodau'r Cynulliad a'u staff cymorth. Gan hynny, bydd yn ofynnol iddynt weithio gyda chydweithwyr technegol i ganfod ffeithiau, ac egluro problemau cymhleth mewn ffordd glir a chryno, heb ddefnyddio jargon.

Drwy ddefnyddio meddalwedd rheoli gwasanaeth, bydd Rheolwr y Ddesg Gymorth yn paratoi adroddiadau'n rheolaidd ar ddangosyddion perfformiad allweddol a thueddiadau, a bydd yn gyfrifol am brosesau rheoli digwyddiadau, ceisiadau am wasanaeth a lefelau gwasanaeth, gan gynghori cydweithwyr ynghylch pob un o'r meysydd hyn.

Bydd Rheolwr y Ddesg Gymorth yn gweithio gyda'r Pennaeth Cyflenwi Gwasanaethau, y Pennaeth Seilwaith a staff allweddol eraill i gytuno ar gytundebau lefel gwasanaeth rhesymol a chyraeddadwy.

Bydd deiliad y swydd hefyd yn gyfrifol am swyddogaeth Rheoli Asedau'r adran TGCh, ân gynnwys bod yn rheolwr llinell i'r Rheolwr Asedau ac Ad-drefnu.

Prif Dasgau:

 • Darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i bob defnyddiwr.
 • Arwain, ysgogi a rheoli swyddogaethau a thîm y Ddesg Gymorth, gan roi cyfeiriad ac arweinyddiaeth weladwy i sicrhau bod amcanion busnes ac amcanion y tîm yn glir.
 • Sicrhau bod y Ddesg Gymorth yn darparu gwasanaeth o'r radd flaenaf sy'n addas i'r diben i'r defnyddwyr yn y Cynulliad, gan ofalu eu bod yn cael gwybod am hynt digwyddiadau a cheisiadau;
 • Sicrhau bod tîm y Ddesg Gymorth yn cyflawni'u hamcanion allweddol a thargedau'r Cytundeb Lefel Gwasanaeth y cytunwyd arnynt drwy ddyrannu tasgau a blaenoriaethu'u gwaith, gan reoli'r gwaith o ymdrin â galwadau gyda thimau eraill yn yr adran TGCh i gadw at y cytundebau lefelau gwasanaeth;
 • Bod yn gyfrifol am drosglwyddo materion i lefel uwch, ymdrin â phroblemau a chwynion defnyddwyr yn uniongyrchol ac yn gyflym, a throsglwyddo gwybodaeth gymhleth yn glir, heb ddefnyddio jargon.
 • Helpu i ddiffinio a gweithredu strategaeth desg gymorth TGCh a fydd yn gwella canfyddiad cwsmeriaid a'r gwasanaeth a gânt, a'r modd y caiff problemau eu datrys a cheisiadau am wasanaeth eu trin;
 • Bod yn gyfrifol am y broses o reoli digwyddiadau, ceisiadau am wasanaeth a lefelau gwasanaeth, gan baratoi adroddiadau yn rheolaidd ar ddangosyddion perfformiad allweddol a thueddiadau a gaiff eu cyflwyno i'r Bwrdd Rheoli a'r Comisiwn;
 • Bod yn gyfrifol am y broses Rheoli Asedau, gan weithio'n agos gyda chydweithwyr i sicrhau bod asedau'n cael eu dyrannu'n briodol, yn cael eu tagio a'u logio, a bod cyflenwadau digonol ar gael;
 • Gweithio gyda'r Pennaeth Cyflenwi Gwasanaethau, y Pennaeth Seilwaith a staff allweddol eraill i gytuno ar gytundebau lefel gwasanaeth rhesymol a chyraeddadwy;
 • Arwain y gwaith o gwmpasu, dylunio ac, ar y cyd â chydweithwyr eraill yn yr adran TGCh, cyflwyno catalog newydd o wasanaethau TGCh;
 • Cyflenwi pan fydd swyddogion y ddesg gymorth yn absennol

Y person

Meini prawf sy'n benodol i'r swydd:

Mae'r adran hon yn nodi'r sgiliau a'r profiad yr ystyrir eu bod yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, a hefyd y rhai yr ystyrir eu bod yn ddymunol. Dylech gyfeirio at y rhain wrth lenwi'r ffurflen gais.

Meini prawf hanfodol

 • Sgiliau rhagorol o ran gwasanaethu cwsmeriaid a chyfathrebu, a hyder wrth ateb galwadau ffôn.
 • Yn deall sensitifrwydd a safbwyntiau gwleidyddol er mwyn ymdrin yn effeithiol ag Aelodau'r Cynulliad a staff uwch yng Nghomisiwn y Cynulliad, yn ogystal â chontractwyr y Cynulliad.
 • Cymhwyster ITIL sylfaenol a phrofiad o weithio o fewn fframwaith rheoli gwasanaeth ITIL
 • Profiad o oruchwylio neu reoli desg gymorth neu swyddogaeth debyg.
 • Profiad o weithredu Catalog Rheoli Gwasanaethau, prosesau gwella gwasanaethau a phrosesau rheoli newid.
 • Profiad o nodi a gweithredu newidiadau i brosesau ac offer i fodloni cytundebau lefel gwasanaeth a dangosyddion perfformiad allweddol y Ddesg Gymorth

Meini prawf dymunol:

 • Byddai'r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn fanteisiol
 • Cymhwyster rheoli gwasanaethau V3 ITIL.

Cymwyseddau craidd ac ymddygiadau sy'n benodol i'r swydd:

Dyma'r cymwyseddau penodol y bydd disgwyl ichi eu dangos yn y swydd hon. Dylech gyfeirio at y rhain wrth lenwi'r ffurflen gais sydd ynghlwm.

Arweinyddiaeth

 • Bod yn weledol ac agored, a sicrhau ei bod yn hawdd siarad â chi
 • Rhoi cymorth i eraill, yn enwedig pan fyddant dan bwysau.

Gweithio gydag eraill a'u gwerthfawrogi

 • dirprwyo gwaith yn effeithiol ac mewn modd addas gydag amcanion clir a grymuso staff i sicrhau canlyniadau.
 • rheoli eich gwaith chi ac eraill yng nghyd-destun amcanion cyffredinol y tîm.

Dysgu a gwella

 • creu dewisiadau, nodi risgiau a buddion a chynnig ffordd ymlaen, monitro cynnydd a gwerthuso canlyniadau
 • ystyried potensial ac effaith technoleg i wella prosesau gwaith a sbarduno arbedion effeithlonrwyd

Sicrhau canlyniadau i gwsmeriaid

 • chwilio am gyfleoedd i wella lefelau'r gwasanaeth a gofyn am adborth am y gwasanaeth a ddarperir i sicrhau gwasanaeth o'r radd flaenaf
 • bod yn gyfrifol am feithrin perthynas gynhyrchiol â chwsmeriaid

Defnyddio arbenigedd

 • datblygu a gwella sail wybodaeth broffesiynol
 • cyfathrebu mewn ffordd glir a chryno, heb ddefnyddio jargon

Cyfleoedd datblygu y mae'r swydd yn eu cynnig:

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi ennill y safon aur fel Buddsoddwr mewn Pobl. Mae nifer o gyfleoedd hyfforddi a datblygu ar gael a fydd yn ychwanegu at eich gwybodaeth a'ch sgiliau'n barhaus.

Manylion y broses ddethol:

Gofynnir i ymgeiswyr lenwi ffurflen gais. Bydd ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael gwahoddiad i ddod i gyfweliad. Nodwch y bydd y broses gyfweld yn cynnwys asesiad.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 10:00 2 Hydref 2014

Link megjelenítése" width="0" height="0" />
Helyek Külföld
Kategória Külföldi munka
Egyéb hasonló állások Önnek
Ügyfélkapcsolati referens horvát nyelvtudással

Trenkwalder Kft

Multinacionális partnerünkhöz keresünk új kihív...
Budapest


Csomagoló

Trenkwalder Kft

Új, gyöngyösi gyáregységünkbe munkatársakat ker...
Heves, Heves


Minőségellenőr

Trenkwalder Kft

Gyöngyösi partnercégünk megbízásából, váltott 2...
Heves, Heves