ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) szabályozza az IM-Digital Kft. (székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.; a továbbiakban: „IM-Digital”) és a www.cvonline.hu, www.topjob.hu, www.gyorjobs.hu, www.komaromjobs.hu, www.vasjobs.hu, www.veszpremjobs.hu, www.fejerjobs.hu, www.zalajobs.hu, www.somogyjobs.hu, www.tolnajobs.hu, www.pecsjobs.hu, www.bacsjobs.hu, www.pestjobs.hu, www.budapestjobs.hu, www.nogradjobs.hu, www.hevesjobs.hu, www.borsodjobs.hu, www.szabolcsjobs.hu, www.hajdujobs.hu, www.jaszsjobs.hu, www.bekesjobs.hu, www.csongradjobs.hu, www.hoteljobs.hu, www.medijobs.hu, www.officejobs.hu, www.techjobs.hu, www.mernokmunka.hu, www.penzugyallas.hu, www.ertekesitoiallas.hu, www.programozoallas.hu internetes álláskereső portál (a továbbiakban együttesen: „Webportál”) szolgáltatásait munkaadóként, vagy munkaadó megbízottjaként igénybe vevő - felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) közötti szerződésekre vonatkozó feltételeket.

Eltérő megállapodás hiányában jelen ÁSZF által szabályozott szolgáltatásokkal összefüggésben jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.

A jelen ÁSZF által szabályozott jogviszonyokban a Felhasználó általános szerződési feltételeinek alkalmazása kizárt.

I.    Általános rendelkezések a szolgáltatásokkal kapcsolatban

 1. Az IM-Digital technikai hátteret biztosít a Felhasználók és a munkavállalók egymással való kapcsolatfelvételéhez , illetve ehhez kapcsolódóan koordinációs tevékenységet végez.
 2. Az IM-Digital által nyújtott szolgáltatás a Felhasználó által megjelentetni kívánt álláshirdetések online publikálására, álláskeresőként regisztráló személyek (a továbbiakban: „álláskeresők”) önéletrajzaihoz történő hozzáférés biztosítására, előszűrés esetén telefonon történő, illetve a kiválasztott szolgáltatástól függően személyes kapcsolatfelvételre és szűrésre, illetve az álláskeresőkkel való közvetlen, vagy csoportos levélben való kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítására, továbbá a jelen ÁSZF-ben leírt egyéb szolgáltatásokra korlátozódik.

II.   Egyes szolgáltatások leírása

 1. 1.      Álláshirdetés megjelentetése

A szerződésben meghatározott Webportálon, a pozíció tevékenységi köréhez tartozó releváns álláskategóriában megállapodás szerinti ideig  álláshirdetés megjelentetése, amely a Felhasználónál, vagy a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló munkaadónál betöltendő, valós pozícióra irányul. Az álláshirdetésnek tartalmaznia kell minimálisan a pozíció nevét, az elvégzendő feladatok listáját, a pozíció betöltéséhez szükséges elvárásokat, valamint a munkavégzés helyét. Az álláshirdetés szövegének meg kell felelnie az IM-Digital által előzetesen közölt technikai paramétereknek (pl. hossz, formátum stb.).

 1. 2.      Önéletrajz adatbázis hozzáférés

A szerződésben meghatározott Webportál bizonyos kategóriájába regisztrált álláskeresők által feltöltött és engedélyezett profiloldalhoz való hozzáférés biztosítása a megállapodás szerinti ideig, illetve a profiloldal alapján kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása a partner részére.

 1. 3.      Főoldali kiemelés

A szerződésben meghatározott ideig, meghatározott Webportál főoldalán az álláshirdetésben meghatározott pozíció neve és a cég logójának megkülönböztető jellegű kiemelése, amely az álláshirdetésre irányít át kattintás után. Kiemelés módját az IM-Digital határozza meg.

 1. 4.      Kategória oldali kiemelés

A szerződésben meghatározott ideig, meghatározott Webportálon, a pozíciónak megfelelő kategória főoldalán az álláshirdetés kiemelése átszínezett háttérrel és a találati lista elejére való helyezéssel.  Kiemelés módját az IM-Digital határozza meg.

 1. 5.      Előszűrés

Több szintű kiválasztási folyamat, melyet a Felhasználó által megadott szempontoknak és a Felhasználó igényeinek megfelelően az IM-Digital szakértelemmel rendelkező munkatársa végez a Felhasználó nyitott pozíciójának betöltése végett. Az IM-Digital nem vállal felelősséget eredmény elérésére az előszűréssel kapcsolatban. Az IM-Digital nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó az előszűrés ellenére, az ajánlott álláskeresők között nem talál megfelelő jelentkezőt. Az IM-Digital szolgáltatása az IM-Digital megítélése szerinti legmegfelelőbb álláskeresők kiszűrésére korlátozódik.

 1. 6.      Bannermegjelenítés

A szerződésben meghatározott Webportálon (megállapodás szerint fő- vagy aloldalon) és megállapodás szerinti ideig kattintható, a Felhasználó által küldött gif vagy swf formátumú banner elhelyezése a szerződésben meghatározott méretben.

 1. 7.      PR cikk megjelenítése

A szerződésben meghatározott Webportál cikkek számára kijelölt aloldalán a Felhasználó által megadott – jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő – szöveg és kép elhelyezése, illetve annak egy részletének hírlevélben való megjelenése -  képpel, bevezető szöveggel valamint a Felhasználó által megadott Webportálra mutató linkkel.

 1. 8.      PR cikk írása

A szerződő felek által egyeztetett témában és terjedelemben az IM-Digital Kft. munkatársa által írt szövegnek a Webportálok valamelyikének cikkek számára kijelölt oldalán való megjelentetése.

 1. 9.      EDM

A szerződésben meghatározott Webportál bizonyos vagy teljes célcsoportja számára küldött elektronikus direkt marketing tartalmú levél (a továbbiakban: „DM levél”), melynek tartalma az IM-Digital által előzetesen jóváhagyott és a szerződő felek által előre egyeztetett.

 1. 10.    Ingyenesen elérhető szolgáltatás

Minden Felhasználó, aki a Webportálra látogat, automatikusan eléri a különböző kategóriákba feltöltött önéletrajzok anonimizált, személyes adatokat, és elérhetőségeket nem tartalmazó, kivonatos változatát. A Felhasználó ebben az esetben is elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit azzal, hogy egyéb szolgáltatásra irányuló szerződés hiányában a Felhasználó díjfizetésre nem köteles. A Felhasználó regisztrációt követően a Webportálon megadott elérhetőségeken keresztül kezdeményezheti az egyéb szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés megkötését.

III.     Szerződés létrejötte, időtartama

 1. Felhasználó valamely fenti szolgáltatást az IM-Digital által készített és, az IM-Digital által a Felhasználó részére megküldött  megrendelő lap, vagy szolgáltatási szerződés cégszerű vagy teljes bizonyítóerejű magánokirati formában történő aláírásával és az IM-Digital részére történő személyes átadással, postai, e-mailen, vagy faxon történő elküldéssel tudja megrendelni.
 2. A megrendelőlap, vagy szolgáltatási szerződés Felhasználó általi aláírt példányának elküldése a Felhasználó által közölt ajánlatnak minősül, amelyet az IM-Digital nem köteles elfogadni. Az IM-Digital nem köteles megindokolni az ajánlat el nem fogadását.
 3. Az IM-Digital és a Felhasználó között a fenti szolgáltatások, vagy a szolgáltatások valamelyikének nyújtására irányuló egyedi szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) a Felhasználó ajánlatának az IM-Digital általi elfogadásával jön létre. Az ajánlat elfogadásának az IM-Digital képviselőjének írásos, e-mailben, vagy faxon történő visszaigazolása, a szolgáltatási szerződés IM-Digital általi cégszerű aláírása minősül. A megrendelés elfogadásának (és így a Szerződés létrejöttének) minősül az is, ha a megrendelt szolgáltatást az  IM-Digital – visszaigazolás hiányában – a megrendelésnek megfelelően teljesíti. A jogviszonyra ebben az esetben is a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.
 4. A Szerződés az abban foglalt időtartamra, illetve a vállalt kötelezettségek teljesítéséig marad hatályban.
 5. A Szerződés időtartama a választott szolgáltatástól függően az alábbi lehet: két hét, egy hónap, három hónap, tizenkét hónap, vagy a felek közötti Szerződésben meghatározott egyéb időtartam. A Szerződés arról is rendelkezhet, hogy az IM-Digital meghatározott számú szolgáltatást nyújt a Felhasználó részére.
 6. A Szerződésre minden esetben jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók. Amennyiben a felek közötti egyedi Szerződés és a jelen ÁSZF valamely rendelkezése eltér egymástól, az eltérő rendelkezés vonatkozásában az egyedi Szerződés rendelkezése irányadó. Ez nem vonatkozik arra az esetre, amikor a Szerződés az IM-Digital visszaigazolása nélkül, a szolgáltatás teljesítésével jön létre. Ez utóbbi esetben jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandóak abban az esetben is, ha a Felhasználó ajánlata valamely kérdésben eltér a jelen ÁSZF rendelkezéseitől.
 7. Jelen ÁSZF közlése, közzététele nem minősül ajánlatnak az IM-Digital részéről.
 8. Az IM-Digital a jelen ÁSZF és a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó megrendelőlap, illetve szolgáltatási szerződés valamennyi rendelkezését lényeges feltételnek tekinti.

IV.     Felhasználó kötelezettségei

 1. Felhasználó a szolgáltatásokért köteles a megrendelőlapon, illetve az egyedi szolgáltatási Szerződésben feltüntettet díjat a jelen ÁSZF-ben részletezett módon és határidőben az IM-Digitalnak megfizetni.
 2. Ellenkező megállapodás hiányában a Felhasználó akkor is köteles díjfizetésre, ha a Felhasználó bármely okból nem vette igénybe a szolgáltatásokat a Szerződés által meghatározott időtartam alatt, habár a szolgáltatások számára érdemi működési zavar nélkül elérhetőek voltak.
 3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az IM-Digital által nyújtott szolgáltatás nem irányul eredmény elérésére, az IM-Digital kötelezettségvállalása a jelen ÁSZF-ben részletezett, és a felek közötti egyedi Szerződésben meghatározott szolgáltatások megfelelő minőségben történő nyújtására terjed ki. Ezért a Felhasználó akkor is köteles díjfizetésre, ha a Felhasználó, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy munkaerőigénye a szolgáltatások igénybevételét követően is kielégítetlen maradt.
 4. Felhasználó, a határozott időtartamú/meghatározott számú szolgáltatás teljesítésére szóló Szerződés érvényes létrejötte esetén a határozott idő lejárta előtt, a határozott számú szolgáltatás igénybevétele előtt nem jogosult a szolgáltatásokat lemondani, vagy a Szerződést felmondani. Felhasználó jogosult lemondani a szolgáltatások igénybevételéről azzal, hogy ebben az esetben is a teljes, a határozott időből hátralévő időre szóló, illetve a határozott számú szolgáltatás teljesítéséért járó díjat meg kell fizetnie.
 5. Felhasználó a szolgáltatások igénybevétele során köteles a vonatkozó jogszabályokat betartani.
 6. 6.      Felhasználó kijelenti, hogy a II.1-5 pontokban meghatározott szolgáltatások igénybevételével a Felhasználó célja a saját, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló fél munkaerőigényének kielégítése.
 7. 7.      A Felhasználó által megjelentetett álláshirdetések kizárólag a Felhasználó neve alatt jelenhetnek meg, a saját vagy a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló fél aktuális és tényleges munkaerőigényének kielégítése céljából. A jelen Szerződés szerinti szolgáltatások, ideértve, nem kizárólagosan az álláshirdetések feladását, tovább nem értékesíthetők, illetve nem adhatók tovább sem csomagban, sem önállóan. Továbbértékesítés, illetve továbbadás esetén a Felhasználó köteles kötbért fizetni, amely megfelel az adott hónapban megjelentetett hirdetések darabonkénti listaárának összegével. Továbbértékesítés, illetve továbbadás esetén az IM-Digital jogosult a szolgáltatások nyújtását megtagadni, és a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 8. Amennyiben a hirdetésre történő jelentkezés nem a Felhasználón keresztül történik, ezt a hirdetésben kifejezetten fel kell tüntetni.
 9. A hirdetés/cikk nem reklámozhat más terméket vagy szolgáltatást.
 10. A hirdetés/cikk/DM levél nem lehet megtévesztő, vagy tisztességtelen.
 11. A hirdetés/cikk/DM levél nem tartalmazhat valótlan adatokat. A hirdetésben/cikkben/DM levélben foglaltak nem sérthetik más személy személyhez fűződő jogát (ideértve más személy szerzői jogát, üzleti vagy magántitokhoz való jogát, képmáshoz való jogát, jó hírnevét stb.), nem sérthetik harmadik személyek egyéb jogát, nem lehetnek becsületsértőek, gyalázkodóak, uszítóak, nem irányulhatnak jogellenes tevékenység hirdetésére, illetve nem lehetnek politikai célzatúak.
 12. A hirdetésben/cikkben/DM levélben kizárólag a Felhasználó, illetve a vele szerződéses jogviszonyban álló személyek logója, elérhetősége, adatai jelenhetnek meg. A hirdetésben/cikkben/DM levélben (kifejezett ellenkező megállapodás hiányában) nem helyezhető el olyan link, amely más, nem a meghirdetett állással összefüggő weboldalra navigál.
 13. A Felhasználó felelős a hirdetések, illetve a saját cikkek és DM levelek megszövegezéséért, tartalmáért. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az IM-Digital DM levelet csak olyan regisztrált személyeknek küld, akik a DM levél fogadásához hozzájárultak, illetve a hozzájárulásukat nem vonták vissza.
 14. Az IM-Digital jogosult a hirdetéseket, illetve a Felhasználó által megszövegezett cikket és DM levelet nyelvtani szempontok szerint, a lényeges tartalmat nem érintve kijavítani. Az IM-Digital jogosult továbbá a hirdetés, cikk, DM levél megszövegezését, annak lényeges tartalmát nem érintve kijavítani, amennyiben megítélése szerint a megszövegezés stiláris vagy egyéb szempontból nem illeszkedik a Webportál arculatához, vagy az IM-Digital megítélése szerint az, a Felhasználó általi megfogalmazásban megtévesztő vagy egyéb módon jogszabálysértő, és a hiba a hirdetés tartalmát érdemben nem érintő módosítással orvosolható. Ez utóbbi esetben (stiláris vagy jogi szempontú javítás esetén), a Felhasználó jogosult a szolgáltatást – annak teljesítését megelőzően –  lemondani, és a szolgáltatás nem teljesített részében az IM-Digital a Felhasználó által már megfizetett díjat visszatéríti. Kártérítésre, illetve a hirdetés változatlan tartalmú megjelentetésére az IM-Digital nem kötelezhető, még abban az esetben sem, ha a Felhasználó vagy más személy megítélésében a hirdetés megszövegezése egyébként jogszabályszerű, vagy a fenti egyéb feltételeknek megfelel (stiláris szempontok stb.).
 15. Ugyanakkor a fenti javítási lehetőség az IM-Digital részéről csak lehetőség és nem kötelezettség. Az IM-Digital nem vállal kötelezettséget a Felhasználó által megjelentetett hirdetések, cikkek, DM levelek jogi vagy egyéb szempontok szerinti kijavítására, így minden, esetleges jogszabályellenes, rendeltetésellenes vagy szerződésellenes hirdetésből származó felelősség hatóságok, az IM-Digital, vagy harmadik személyek irányába a Felhasználót terheli.
 16. A hirdetés/cikk/DM levél nem sértheti, illetve nem veszélyeztetheti az IM-Digital és az Inform Média cégcsoport jogos gazdasági érdekeit. Amennyiben az IM-Digital úgy ítéli meg, hogy a hirdetés/cikk/DM levél az IM-Digital vagy az Inform Média csoport jogos gazdasági érdekeit sérti vagy veszélyezteti, úgy a szolgáltatások nyújtását megtagadhatja és a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 
 17. Felhasználó köteles a szolgáltatások igénybevétele során tudomására jutott személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelni, amennyiben Felhasználó bármilyen adatkezelést végez.
 18. 18.    Felhasználó az adatbázis hozzáférés vagy egyéb szolgáltatás igénybevétele során, illetve annak következtében tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a fenti IV.6. pontban meghatározott cél érdekében kezelheti és használhatja fel.
 19. Felhasználó a szolgáltatások igénybevétele során megszerzett adatokat nem jogosult harmadik személy részére továbbítani, ide nem értve azt az esetet, amikor a szolgáltatások igénybevételének célja a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló személy munkaerőigényének kielégítése, és az adattovábbítás ebből a célból történik.
 20. Felhasználó minden, a szolgáltatások igénybevétele során megszerzett személyes adattal kapcsolatos adattovábbításról köteles írásban tájékoztatni az IM-Digitalt.
 21. Felhasználó, vagy a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló személy csak akkor jogosult kapcsolatfelvételt kezdeményezni az álláskeresőkkel, ha a kapcsolatfelvétel célja a saját, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló fél aktuális és tényleges munkaerőigényének kielégítése, továbbá az álláskereső önéletrajza aktív státuszban van, valamint a megkeresés illeszkedik az álláskereső által megadott szempontokhoz (e feltételek mindegyikének fennállása szükséges ahhoz, hogy a Felhasználó, vagy a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló személy kapcsolatfelvételt kezdeményezzen az álláskeresővel).
 22. Felhasználó kizárólag a Szerződés hatálya alatt, a szolgáltatások igénybevétele és a szolgáltatások ellenértékének kifizetése esetén jogosult kapcsolatfelvételt kezdeményezni az álláskeresőkkel.
 23. Felhasználó köteles minden kapcsolatfelvétel előtt ellenőrizni, hogy az álláskereső önéletrajza aktív státuszban van-e, illetve, hogy az álláskereső által megadott szempontoknak megfelelő megkeresésre irányul-e a kapcsolatfelvétel.
 24. Amennyiben a Felhasználó számára kétséges, hogy egy adott álláskeresővel a kapcsolatot ő, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy felveheti-e, úgy Felhasználó köteles az IM-Digitalhoz fordulni. Indokolatlan megkeresés esetén az IM-Digital jogosult a szolgáltatások további nyújtását megtagadni.
 25. A Felhasználó, illetve a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló személy nem jogosult kapcsolatfelvételt kezdeményezni a fentiekben meghatározottaktól eltérő célok érdekében. Így, az erre irányuló szolgáltatásnyújtás hiányában, különösen tilos közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) célú üzenetek küldése, vagy ilyen célú egyéb megkeresés, továbbá tilos egyéb olyan üzenet, különösen spam küldése, vagy egyéb megkeresés, amely nem kapcsolódik egy, az álláskereső által megadott szempontoknak megfelelő munkalehetőséggel kapcsolatos aktuális állásajánlathoz.
 26. Tilos kapcsolatfelvételt kezdeményezni olyan személlyel, aki a kapcsolatfelvételt a Felhasználóra vagy a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló személyekre tekintettel, vagy egyébként megtiltotta, vagy bármely módon jelezte a Felhasználónak, hogy további megkereséseket nem kíván kapni.
 27. Felhasználó az álláskeresők személyes adataihoz csak az IM-Digital által biztosított, a Webportálon keresztül elérhető biztonságos felületen keresztül, az adatbázis hozzáférésre irányuló szolgáltatás igénybevétele esetén férhet hozzá.
 28. A Szerződésben meghatározott időtartam lejártát követően sem a Felhasználó, sem a vele szerződéses jogviszonyban álló harmadik fél nem jogosult kapcsolatfelvételt kezdeményezni az álláskeresőkkel.
 29. Felhasználó a szolgáltatások nyújtásának IM-Digital által megtagadását követően haladéktalanul, illetve a Szerződés megszűnésével (ideértve a Szerződésben meghatározott időtartam elteltét) egyidejűleg köteles törölni minden személyes adatot, amelyet a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben esetlegesen megszerzett. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatokat azon személyek is töröljék, akiknek személyes adatokat a Felhasználó – jogszerűen vagy jogellenesen – továbbított.
 30. Ha a Felhasználó a szolgáltatások igénybevétele során személyes adatokat kezelt, vagy személyes adatokat bármely harmadik személynek továbbított, a Felhasználó köteles az IM-Digital vagy az érintett álláskereső kérésére tájékoztatást adni a személyes adatok kezelésével, vagy továbbításával kapcsolatos bármely kérdésben.
 31. Felhasználó köteles biztosítani, hogy alkalmazottai és megbízottai a jelen ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit megismerjék és betartsák.
 32. Felhasználó kijelenti, hogy a Felhasználó és Felhasználó alkalmazottai és megbízottai az IM-Digital szolgáltatásaira  mindenkor irányadó adatvédelmi nyilatkozatot megismerték és az abban foglaltakat a szolgáltatások igénybevétele során és azt követően is betartják.
 33. Felhasználó felelős minden olyan kárért, amely az általa, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy által történő jogellenes, vagy szerződésellenes felhasználás, illetve adattovábbítás következtében akár a Webportál szolgáltatásait álláskeresőként igénybe vevő személyeket, akár az IM-Digitalt, akár más személyt ér. Felhasználó továbbá felelős azon személyek által okozott károkért is, akiknek a Felhasználó a szolgáltatások igénybevétele során megszerzett személyes adatokat továbbította.
 34. Felhasználó köteles megtéríteni az IM-Digital vagy más személy részére minden olyan bírságot, hatósági díjat, kártérítést, stb., amelyet hatóságok vagy harmadik személyek a Felhasználó, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy, vagy a Felhasználótól álláskeresők személyes adatait megszerző személy jogellenes magatartása miatt érvényesítenek az IM-Digitallal vagy más személlyel szemben.
 35. Az IM-Digital jogosult a szolgáltatások nyújtását azonnali hatállyal megtagadni (ideértve a már megjelent hirdetés és cikk törlését) és a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben fogyasztói panasz nyomán, vagy más forrásból arról értesül, vagy úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó által megjelentetett hirdetés, cikk, DM levél vagy az álláskeresők személyes adatainak Felhasználó vagy a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló személy általi felhasználása megtévesztő, jogellenes, szerződésellenes, vagy rendeltetésellenes. Fogyasztói panasz esetén az IM-Digital nem köteles az állítás valóságát ellenőrizni. Az IM-Digital nem köteles a szolgáltatás megtagadása folytán a Felhasználót ért kár megtérítésére, azonban az IM-Digital visszatéríti a szolgáltatás már kifizetett díjának a szolgáltatás megtagadását követő időtartamra eső arányos részét. 
 36. Az IM-Digital, amennyiben a szolgáltatások nyújtását a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően megtagadja, jogosult egyúttal a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 37. A szolgáltatások nyújtásának megtagadása esetén a Felhasználó jogosult bizonyítani, hogy az álláskeresők adatainak felhasználása, illetve a hirdetés, cikk megszövegezése megfelelt a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, valamint nem volt rendeltetésellenes. Amennyiben az IM-Digital úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó bizonyította a jogszerű, szerződésszerű és rendeltetésszerű felhasználást, úgy az IM-Digital a szolgáltatásokat a megtagadás időpontjában fennmaradó részben és időtartamban teljesíti. Amennyiben az IM-Digital a Szerződést azonnali hatállyal felmondta, úgy a szolgáltatás nyújtására csak új szerződés kötése mellett kerülhet sor.
 38. A későbbi felhasználás egyszerűbbé tételének érdekében az IM-Digital internetes felületének használatához a Felhasználó felhasználó-azonosítót és jelszót kap, amelyet köteles körültekintően, bizalmasan kezelni. A felhasználó-azonosító és a jelszó elvesztéséért, vagy illetéktelenek általi felhasználásáért az IM-Digital semmiféle felelősséget nem vállal.
 39. Felhasználó köteles biztosítani, hogy a felhasználó-azonosító és a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. A Felhasználó felelős azért a kárért, amely abból adódik, hogy a Felhasználó azonosítóját és jelszavát illetéktelen személyeknek átadja, vagy illetéktelen személyek a Felhasználótól (ideértve a Felhasználó bármely munkatársát) megszerzik.
 40. Felhasználó köteles a megfelelő intézkedéseket megtenni a szolgáltatások nyújtása során tudomására jutott személyes adatok biztonsága érdekében.
 41. Felhasználó köteles jelezni az IM-Digital felé, ha a magyar nyelvet nem ismeri. Felhasználó ellenkező értesítés hiányában a szolgáltatások megrendelésével kijelenti, hogy a magyar nyelvet ismeri.
 42. Felhasználó a Szerződés szempontjából lényeges adatai változását köteles haladéktalanul bejelenteni az IM-Digitalnak. Az IM-Digital az értesítés elmulasztásából eredő károkért nem felelős.
 43. Felhasználó kijelenti, hogy nem határozta el végelszámolását, valamint nem rendeltek el vele szemben végrehajtási, csőd-, valamint felszámolási eljárást.
 44. A nem egyszeri szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a Felhasználó haladéktalanul köteles értesíteni az IM-Digitalt, amennyiben ilyen eljárások indulnak a Felhasználóval szemben. Az értesítés elmulasztása esetén a Felhasználó a szolgáltatás díja tízszeresének megfelelő összegű kötbért köteles fizetni az IM-Digitalnak. Végelszámolás, végrehajtási és felszámolási eljárásról való tudomásszerzés esetén az IM-Digital jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, valamint az IM jogosult a követelései behajtásról határidős beszedési megbízással intézkedni.

V.      Az IM-Digital kötelezettségei és jogai

 1. Az IM-Digital köteles biztosítani a szolgáltatásokat a Felhasználó részére a felek között létrejött egyedi Szerződés és jelen ÁSZF rendelkezései szerint, az ott meghatározott időtartamban vagy darabszám szerint.
 2. Az IM-Digital a Felhasználó kérésére a szolgáltatásokról egyéb tájékoztatást nyújt, megválaszolja a Felhasználó kérdéseit a szolgáltatásokkal kapcsolatban, illetve a Felhasználó panaszát kivizsgálja.
 3. Az IM-Digital nem köteles nyújtani a szolgáltatásokat, ha a Felhasználó a szolgáltatás díját határidőben nem fizette meg.
 4. Az IM-Digital a szolgáltatás díjának meg nem fizetése, vagy késedelmes fizetése esetén jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására. Ebben az esetben Felhasználó  nem követelhet kártérítést az IM-Digitaltól.
 5. Az IM-Digitalnak az álláskeresők állításait ellenőrizni nem áll módjában. Fentiek értelmében a szolgáltatás használatából eredő valamennyi kockázat és felelősség a Felhasználót terheli, ezért az IM-Digital nem tartozik felelősséggel az álláskeresők által megadott valótlan adatokból a Felhasználót  vagy más személyt ért károkért.
 6. Amennyiben vita keletkezik a Felhasználó és az álláskeresők között, az IM-Digitalt nem terheli kötelezettség, hogy a vitában részt vegyen, kivéve, ha a jogvita tárgy az IM-Digital érdekkörébe tartozó okból merült fel.
 7. Az IM-Digital semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Felhasználó az adatbankból kiválasztott, vagy az IM-Digital által az előszűrés szolgáltatás keretében ajánlott jelöltet nem tudja ésszerű időn belül elérni, függetlenül attól, hogy a Felhasználó ezt közvetlenül vagy az IM-Digital rendszerén keresztül kísérli meg vagy sem, ha az nem az IM-Digital által nyújtott szolgáltatás hibájára vezethető vissza.
 8. Az IM-Digital nem vállal felelősséget azért, ha a feltöltött, aktív státuszban lévő önéletrajz, vagy annak bármely adata nem aktuális, vagy valótlan.
 9. 9.      Amennyiben a szolgáltatást az IM-Digital neki felróhatóan nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, úgy az IM-Digital visszafizeti a még igénybe nem vett / nem teljesített szolgáltatásokra eső, a Felhasználó által már megfizetett díjat.
 10. Az IM-Digital lehetőség szerint előre jelzi a Felhasználónak, ha egy szolgáltatást bármely okból nem tud teljesíteni. A Felhasználó ebben az esetben választhat, hogy a már megfizetett, de még szolgáltatásnyújtással nem fedezett díj erejéig más típusú szolgáltatást, vagy más időpontra vonatkozó szolgáltatást vesz igénybe, vagy a megfizetett szolgáltatási díjat visszakéri.
 11. 11.    Egyebekben az IM-Digital nem felel a Felhasználót a szolgáltatásnyújtás során érő, vagy a szolgáltatás nem megfelelő nyújtásából adódó olyan károkért, amelyek okozása az IM-Digitalnak nem felróható.
 12. 12.    AZ IM-Digital kizárja a kárfelelősségét minden olyan kárért, amely nem az IM-Digital általi szándékos károkozásból fakad.
 13. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyokban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") 6:541. §-a (felelősség a vezető tisztségviselő károkozásáért) nem alkalmazandó. A vezető tisztségviselő által e jogviszonyával összefüggésben a másik félnek okozott károkozásért kizárólag a társaság felel. E rendelkezés nem érinti a Ptk. 6:541. §-án kívüli, felelősségre vonatkozó más jogszabályi rendelkezések alkalmazhatóságát.
 14. Az IM-Digital karbantartás, vagy egyéb célból időlegesen szüneteltetheti a szolgáltatást. Az IM-Digital a lehető legrövidebb időn belül köteles a karbantartást elvégezni, a hibát vagy más okot elhárítani és a szolgáltatást ismételten üzemeltetni. Ha a szolgáltatás 24 órán túli időtartamon keresztül szünetel, úgy az IM-Digital az adott időszakra vonatkozó díjat visszatéríti.

VI.   A szolgáltatás ellenértéke

 1. Felhasználó az IM-Digital aktuális árlistáját megtekintette, és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásért az - általa kiválasztott és megjelölt szolgáltatás szerint - érvényes díjszabás szerinti ellenértéket köteles fizetni, amennyiben a felek ettől eltérő ellenértékben nem állapodtak meg. Az IM-Digital fenntartja a jogot az érvényes árak megváltoztatására új árlista kibocsátásával. Új árlista kibocsátása a már megrendelt egyedi szolgáltatásokat nem érinti. Az IM-Digital az új árlistát a honlapján közzéteszi. Felek az egyedileg megrendelt szolgáltatások árát minden esetben rögzítik a Szerződésben.
 2. Az IM-Digital a szolgáltatásról szóló számláit 8 napos fizetési határidő biztosításával állítja ki. Az előfizetési díjak az előfizetési időszaktól függetlenül mindig előre, egy összegben fizetendők. Felhasználó kijelenti, hogy a megrendelésből eredő fizetési kötelezettsége teljesítésének sem pénzügyi, sem adminisztratív akadálya nincs. Késedelmes fizetés esetén a Felhasználó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni, továbbá köteles a behajtással kapcsolatosan felmerülő valamennyi szükséges, arányos és hasznos költséget (pl. behajtási költségátalány, továbbá postaköltség, illetékek, ügyvédi díj, inkasszó cég díjai, stb.) is megtéríteni.
 3. Amennyiben az IM-Digitalnak a Felhasználó felé bármilyen követelése van, az IM-Digital érvényes Szerződés esetén sem kötelezhető a további szolgáltatásnyújtásra. A szolgáltatás megtagadásának időszakára a Felhasználót nem terheli díjfizetési kötelezettség, ám ez a díjhátralék kifizetésének kötelezettsége alól nem mentesíti.  Fentiek nem vonatkoznak a határozott időre, illetve határozott darabszámú szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Szerződésekre, ezen esetekben ugyanis az IM-Digital a szolgáltatásnyújtás szerződésszerű megtagadása esetén jogosult egy összegben kiszámlázni a határozott időre/határozott darabszámra vonatkozó szolgáltatási díjat a Felhasználó felé.
 4. 4.      A szolgáltatás ellenértékére irányuló követelés elévülése vonatkozásában a felek 10 éves elévülési időben állapodnak meg.

VII.  Egyéb rendelkezések

 1. A Szerződés megszűnik a Szerződésben meghatározott időtartam elteltével, illetve meghatározott darabszám teljesítésével. A Szerződés azonnali hatállyal a jelen ÁSZF-ben meghatározott eseteken túl a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben mondható fel. A Szerződés a felek általi közös megegyezéssel is megszüntethető.
 2. Határozatlan időtartamra/határozatlan darabszámra szóló szerződés a felek által 30  napos felmondási idővel indokolás nélkül felmondható.
 3. Az IM-Digital jogosult a Szerződésből eredő igényeit, követeléseit az igénye, követelése érvényesítése, illetve behajtása céljából harmadik félre engedményezni.
 4. A Szerződésekre azok megkötésekor hatályos ÁSZF vonatkozik. Az IM-Digital az ÁSZF egyoldalú módosításának  jogát fenntartja. A változásról szóló értesítést az IM-Digital internetes honlapján közzéteszi. Jelen ÁSZF módosításai automatikusan kiterjednek az általa szabályozott jogviszonyokra, a módosítás közlésekor már hatályban lévő Szerződésekre azonban azok megszűnéséig vagy megszüntetéséig a Szerződés létrejöttekor hatályos ÁSZF vonatkozik. Ez alól kivételt képeznek a technikai változások, a Webportál üzemeltetésével összefüggő változtatások, vagy a szolgáltatások érdemi tartalmát, a díjfizetési feltételeket és a felek kötelezettségeit és felelősségét érdemben nem érintő módosítások, amelyek a már folyamatban lévő jogviszonyokra is alkalmazandóak.
 5. Elküldöttnek számít az a küldemény, melyet előre fizetett, ajánlott küldeményként feladtak, illetve faxon, vagy elektronikus levélben továbbítottak az illetékes félnek az általa megadott, vagy utolsó ismert üzleti címére, kivéve a nem a Felhasználó hibájából nem megfelelő címre küldött küldeményeket. A küldemény megérkezettnek tekintendő fax és elektronikus levél esetében az elküldés után azonnal, levél esetében 3 nappal a postázás dátuma után.
 6. Amennyiben Felhasználó több természetes és/vagy jogi személyt jelent, az általa aláírt szerződések és kötelezettségvállalások egyenként és egyetemlegesen is kötelező érvényűek.
 7. A felek kölcsönösen teljes titoktartással tartoznak a megállapodásért és annak teljesítése során közölt információkért.
 8. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések kapcsán felmerült panaszokat a Felhasználó írásban jelezheti az IM Digital részére a lent megjelölt elérhetőségeken.
 9. Amennyiben jelen ÁSZF, vagy a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szerződés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a Szerződés többi részének érvényességét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a kikötések érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzésének. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok miatt lehetetlen lenne, a felek kötelezik magukat arra, hogy – jelen szabályozás szellemében – kiegészítő megállapodás(oka)t kötnek.
 10. Az IM-Digital szolgáltatása a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával történik. Felhasználó jelen feltételek elfogadásával kijelenti, hogy az IM-Digital igénybevétele során az általa közölt adatokért minden jogi felelősséget magára vállal.
 11. Jelen ÁSZF elérhető a fent hivatkozott honlapokon az Általános Szerződési Feltételek menüpont alatt.
 12. Jelen Szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai érvényesek. A Felek kifejezetten kikötik a magyar jogot.
 13. Felek kifejezetten kizárják, hogy a Szerződés részévé váljon minden szokás, amelyben a felek a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, vagy olyan gyakorlat, amelyet a felek egymás között kialakítottak. A felek továbbá kizárják, hogy a Szerződés tartalmává váljon az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződések alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A Szerződésre kizárólag az egyedi Szerződésben foglaltak, jelen ÁSZF, továbbá a hatályos jogszabályok rendelkezései vonatkoznak.
 14. Felek a kapcsolatot az általuk kijelölt és másik féllel közölt kapcsolattartókon keresztül tartják, más személy még a képviselt magatartása alapján sem tekinthető képviselőnek, így a felek kifejezetten kizárják a Ptk. 6:18. § (2) bekezdésének alkalmazását.
 15. 15.    A felek jogvitáikat törekednek békés tárgyalások   útján rendezni, annak sikertelensége esetén a Debreceni Járásbíróság, ill. pertárgyértéktől függően a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
 16. 16.    Felhasználó kijelenti, hogy külön is tanulmányozta és kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF aláhúzással kiemelt rendelkezéseit is, különös tekintettel arra, hogy azok a vonatkozó, eltérést megengedő jogszabályi rendelkezésektől eltérően állapíthatják meg a felek jogait és kötelezettségeit.
 17. 17.    Az IM-DIgital ezennel külön tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései eltérhetnek az eddig a felek között használt általános szerződési feltételektől.
 18. 18.    Kapcsolat:

IM-Digital Kft.

4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.

e-mail: info@cvonline.hu

Tel.: (+36 1) 374-7000

Fax:(+36 1) 302-1736 vagy (+36 46) 887-350

Bejegyezve a Debreceni Törvényszék Cégbíróságán

Adószám: 11903079-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-017251

 

Jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontja: 2014. 07.14

 

 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ÁLLÁSKERESŐK RÉSZÉRE

 

Jelen felhasználási feltételek az alábbi Honlapokon való felhasználásra terjednek ki: www.cvonline.hu, www.topjob.hu, www.gyorjobs.hu, www.komaromjobs.hu, www.vasjobs.hu, www.veszpremjobs.hu, www.fejerjobs.hu, www.zalajobs.hu, www.somogyjobs.hu, www.tolnajobs.hu, www.pecsjobs.hu, www.bacsjobs.hu, www.pestjobs.hu, www.budapestjobs.hu, www.nogradjobs.hu, www.hevesjobs.hu, www.borsodjobs.hu, www.szabolcsjobs.hu, www.hajdujobs.hu, www.jaszsjobs.hu, www.bekesjobs.hu, www.csongradjobs.hu, www.hoteljobs.hu, www.medijobs.hu, www.officejobs.hu, www.techjobs.hu, www.mernokmunka.hu, www.penzugyallas.hu, www.ertekesitoiallas.hu, www.programozoallas.hu (a továbbiakban együttesen: „Webportál”).

Fentiekben megjelölt honlapok üzemeltetője az IM Digital Kft.(székhely: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.) (továbbiakban: „IM”)

 

Kérjük, hogy a jelen felhasználási feltételeket alaposan olvassa végig, mielőtt a Webportált használni kezdené. A Webportál használatával Ön elfogadja a jelen felhasználási feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Webportálon. Ha az alábbi felhasználási feltételeket nem fogadja el, kérjük ne használja a Webportált és ne vegye igénybe annak szolgáltatásait. Kérjük, hogy a felhasználási feltételeket rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak a Webportál használatára vonatkozó feltételekre.

 

Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen felhasználási feltételekben félkövérrel kiemelt rendelkezésekeit, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak a Webportál használatát illetően.

 

Jelen felhasználási feltételek a Webportál szolgáltatásait álláskeresőként, munkavállalóként igénybe vevő magánszemélyek (a továbbiakban: „Felhasználó”) általi felhasználásra vonatkozik. A Webportál szolgáltatásait munkaadóként, vagy munkaadó megbízottjaként igénybe vevők általi felhasználásra nem jelen felhasználási feltételek, hanem a Webportálon szintén elérhető Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

 

 A Webportálra belépő, a Webportálon regisztráló, illetve a Webportálon elérhető szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő Felhasználók személyes adatait az IM a Webportálon elérhető adatvédelmi nyilatkozatban foglalt elveknek és rendelkezéseknek megfelelően kezeli. Kérjük, hogy a jelen felhasználási feltételeken kívül az adatvédelmi nyilatkozatot is figyelmesen olvassa el, mert az adatvédelmi nyilatkozat fontos rendelkezéseket tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

 

 1. 1.     A szolgáltatás célja

 

A Webportálon keresztül elérhető szolgáltatás arra irányul, hogy az álláskereső személyek megfelelő felületen és különböző módokon keresztül értesüljenek a Webportál szolgáltatásait munkaadóként igénybevevők aktuális állásajánlatairól.

 

A Felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy a Webportálon elérhető állásajánlatok között különböző szempontok szerint böngésszenek, a regisztrált, és az IM-mel szerződéses jogviszonyban álló munkaadók, vagy potenciális munkaadók képviseletében eljáró személyek (a továbbiakban együttesen: „munkaadók”) által hozzáférhető adatbázisba önéletrajzukat, fényképüket és egyéb adataikat feltöltsék, önéletrajzukat, illetve az általuk megadott adatokat aktív, vagy passzív státuszba helyezzék, online hírlevelekben értesüljenek a munkaerőpiac aktualitásairól, egyéb termékekről és szolgáltatásokról kapjanak tájékoztatást, értesítést (direkt marketing célú megkeresések formájában).

 

 1. 2.     Igénybe vehető szolgáltatások

 

 1. a.     Regisztráció nélkül igénybe vehető szolgáltatások

 

A Felhasználó regisztráció nélkül az alábbi szolgáltatások igénybevételére jogosult:

 

A Felhasználó regisztráció nélkül böngészhet a bárki számára hozzáférhető, nyilvános álláshirdetések között, valamint benyújthatja pályázatát, illetve jelentkezhet az általa kiválasztott álláshirdetésre az álláshirdetést megjelentető munkaadónál.

 

Felhasználó továbbá megismerheti a Webportálon regisztráció nélkül is hozzáférhető információkat, tájékoztatásokat, továbbá adott esetben a Webportálon aktuálisan meghirdetett szolgáltatás igénybevételére jogosult. 

 

 1. b.     Regisztráció

 

Felhasználó a regisztráció során köteles megadni saját e-mail címét (amely a Felhasználó azonosítását szolgálja a későbbiekben) és az e-mail címhez tartozó jelszót köteles meghatározni. Amennyiben az adott e-mail címről már történt regisztráció vagy a jelszó már foglalt, úgy ezt a rendszer jelzi és a Felhasználó köteles más e-mail címet vagy jelszót megadni. Felhasználó köteles jelszavát titokban tartani, a felhasználói jelszavának illetéktelen személyek általi megszerzéséért az IM nem felelős.

 

Felhasználó csak a jelen felhasználási feltételek és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadása esetén, az elfogadást követően jogosult regisztrálni a Webportálra. Az elfogadást a megfelelő check boxok kipipálásával kell jelezni.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben 14. életévét nem töltötte be, úgy kizárólag törvényes képviselője regisztrálhatja, amennyiben 14. életévét betöltötte, de 16. életévét még nem töltötte be, úgy regisztrációjához törvényes képviselője hozzájáruló nyilatkozatára van szükség. Fentieknek megfelelően Felhasználó a regisztrációt megelőzően köteles nyilatkozni életkoráról. E körben bővebben lásd az adatvédelmi nyilatkozat vonatkozó rendelkezését.

 

A regisztráció csak a megadott e-mail címre küldött értesítés megerősítését követően válik aktívvá, ezért fontos, hogy a Felhasználó a saját valós e-mail címét adja meg, amelyhez a Felhasználó hozzáféréssel rendelkezik.

 

Regisztrációt követően létrejön a Felhasználó saját felhasználói fiókja, amelyben Felhasználó az alább részletezett műveleteket végezheti, és az alább részletezett szolgáltatásokat veheti igénybe.

 

A Felhasználó közösségi oldalakon keresztül is igénybe veheti a Webportál meghatározott szolgáltatásait. 

 

 1. c.     Regisztrációt követően igénybe vehető szolgáltatások

 

Regisztrációt követően a Felhasználó önéletrajzát pdf, vagy word formátumban az általa választott nyelven a Webportálra feltöltheti. A Felhasználó továbbá az általa választott nyelven pdf vagy word formátumban motivációs levelet tölthet fel a Webportálra. A Felhasználó továbbá saját magáról korlátozott számú és méretű fényképet tölthet fel.

 

A Felhasználó jogosult az általa feltöltött adatok, dokumentumok vonatkozásában azok aktív, inaktív vagy blokkolt állapotát beállítani, az állapotot bármikor megváltoztatni.

 

Aktív státusz esetén a Felhasználó által feltöltött adatok (önéletrajz, motivációs levél, fénykép, stb.) hozzáférhetőek és a Felhasználó által megadott szempontok szerint kereshetőek a Webportál szolgáltatásait munkaadóként igénybevevő, az IM-mel szerződéses jogviszonyban álló személyek által.

 

Más Felhasználók (azaz álláskeresők), továbbá az IM-mel szerződéses jogviszonyban nem álló munkaadók a Felhasználó azonosítására is alkalmas adataihoz akkor sem férhetnek hozzá, ha a Felhasználó státusza aktív.

 

Inaktív státusz esetén a Felhasználó által feltöltött adatok sem más felhasználók, sem munkaadók által nem kereshetőek és nem láthatóak.

 

Blokkolt státusz esetén az IM nem küld a Felhasználó részére tájékoztató e-maileket az önéletrajzi adatai alapján megfelelő állásokról.

 

Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Webportálra látogató bármely személy automatikusan eléri és kereshet a különböző kategóriákba feltöltött önéletrajzok anonimizált, személyes adatokat és elérhetőségeket nem tartalmazó kivonatos változatai között.

 

Felhasználó bármikor jogosult az általa feltöltött adatokat (önéletrajz, motivációs levél, fénykép, stb.) módosítani, kiegészíteni, eltávolítani.

 

Felhasználó bármikor jogosult érvényes regisztrációját törölni.

 

Felhasználó a regisztrációt követően az álláshirdetéseket alkategóriákba sorolhatja, valamint Felhasználó felhasználói fiókjában elmentheti az őt érdeklő álláshirdetéseket, mindaddig amíg az adott álláshirdetés aktív.  A Felhasználó által elmentett hirdetések a Felhasználó általi törlésig a mentett hirdetések között maradnak.

 

Az IM tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a munkaadó ilyen irányú kérése esetén a munkaadó által megadott szempontoknak megfelelően a felhasználók által feltöltött önéletrajzok között a munkaadó számára az IM előszűrést végezhet.

 

Felhasználó, amennyiben a regisztráció során az erre vonatkozó check boxokat kipipálta, az általa megjelölt kritériumok szerinti állásokról rendszeres értesítőket kap, továbbá rendszeres munkavállalói hírleveleket kap az általa megadott e-mail címre.

 

Az IM tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az állásértesítő, valamint a munkavállalói hírlevél az IM-mel szerződéses jogviszonyban álló munkaadók vagy más személyek reklámajánlatait is tartalmazhatja. Felhasználó az állásértesítőre és a munkavállalói hírlevélre vonatkozó check box kitöltésével hozzájárul e reklámok közléséhez.

 

Az IM ugyanakkor nem vállal kötelezettséget az állásértesítő és a munkavállalói hírlevelek elküldésére, Felhasználó az állásértesítő valamint a hírlevél küldésével kapcsolatosan nem támaszthat igényt az IM-mel szemben.

 

Az IM a regisztrált Felhasználóknak a megadott e-mail címre a szolgáltatás újdonságairól  tájékoztató e-maileket küldhet, melyhez a Felhasználó a regisztrációval hozzájárul. A Felhasználó ugyanakkor bármikor jelezheti e-mail, fax vagy postai úton az IM felé, hogy a továbbiakban nem kíván tájékoztatás kapni a szolgáltatás újdonságairól.

 

 1. 3.     Hozzájárulás közvetlen megkereséshez

 

A Felhasználó a regisztrációval automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott elérhetőségeken a munkaadók állásajánlataikkal kapcsolatban őt közvetlenül felkeressék, vele a kapcsolatot közvetlenül felvegyék, akár e-mailben, akár telefonon, akár postai levél útján.

 

Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezése szerint a munkaadók közvetlen megkereséseket kizárólag be nem töltött állásajánlattal kapcsolatosan eszközölhetnek, és csak abban az esetben, ha a Felhasználó státusza aktív állapotban van. Ugyanakkor az IM nem vállal felelősséget azért, ha valamely  munkaadó e szerződéses kötelezettségét nem tartja be. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az IM-mel szemben semmilyen igényt nem érvényesíthet, amely azzal kapcsolatos, hogy valamely munkaadó szerződésellenes, vagy jogellenes magatartást tanúsít.

 

A Felhasználó a Webportál szolgáltatásainak igénybevételével és a regisztrációval automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy az IM a Felhasználót közvetlen üzletszerzés, a saját, az IM Csoport, valamint az IM-mel szerződéses jogviszonyban álló más társaságok termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése céljából a Felhasználó által megadott elérhetőségeken megkeresse és vele reklámokat közöljön (direkt marketing).

 

Felhasználó ez utóbbi hozzájáruló nyilatkozatát az IM-hez címzett levélben postai úton, faxon, vagy elektronikus üzenetben visszavonhatja.

 

 1. 4.     Egyéb

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az IM nem felel az álláshirdetések valóságáért, aktualitásáért. Az IM az álláshirdetések valóságát, aktualitását nem ellenőrzi.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy azzal, hogy a személyes adatait a Webportálra feltölti, az IM nem vállal olyan kötelezettséget, hogy számára állást, avagy munkaerőt kereső személyekkel történő kapcsolatfelvételt biztosít. Ezért az IM semmilyen tekintetben nem felelős azért, ha a Felhasználó a Webportál szolgáltatásainak igénybevétele ellenére nem talál állást.

 

Felhasználó a Webportálon kizárólag saját személyével kapcsolatos adatokat adhat meg, és kizárólag saját magáról készült fényképet tölthet fel a Webportálra. Felhasználó felelős az általa megadott adatok pontosságárét, valóságáért és aktuális voltáért, Felhasználó továbbá szavatol azért, hogy az általa feltöltött adatok és fényképek más személy vagy társaság személyiségi, szerzői, vagy egyéb oltalom alatt álló jogát nem sértik, és nem korlátozzák. Felhasználó a fentiek megsértéséből eredő minden kárért felelős, akár az IM, akár harmadik személyek felé.

 

A Felhasználó által feltöltött önéletrajz, motivációs levél és fénykép, vagy egyéb adat nem lehet megtévesztő, tisztességtelen, továbbá nem tartalmazhat reklámot, illetve nem lehetnek politikai célzatúak.

 

Az IM jogosult az önéletrajzot, továbbá a feltöltött egyéb adatokat-, és fényképeket törölni és/vagy a Webportálról eltávolítani, amennyiben az IM megítélése szerint az megtévesztésre alkalmas, egyéb módon jogszabálysértő, ellentétben áll a szokásos gyakorlattal vagy etikai normákkal, illetve más személy személyiségi-, vagy egyéb jogát sértheti. Ilyen esetekben a Felhasználó nem jogosult az IM-mel szemben igényt érvényesíteni, még abban az esetben sem, ha utóbb kiderül, hogy a Felhasználó által feltöltött adat, fénykép egyébként jogszabályszerű volt, illetve nem sértette más személyi vagy egyéb jogát.

 

Ugyanakkor a fenti eltávolítási, törlési lehetőség az IM részéről csak lehetőség és nem kötelezettség. Az IM nem vállal kötelezettséget a Felhasználó által feltöltött adatok, fényképek ellenőrzéséért, kijavításáért, illetve a jogszabálysértő, vagy más személy személyiségi, vagy egyéb jogát sértő fényképek eltávolítására.

 

Felhasználó az álláshirdetésekben megadott elérhetőségeken a munkaadóval kizárólag a saját maga által betöltendő állással kapcsolatban veheti fel a kapcsolatot. Egyéb célra (például reklámüzenetek küldése céljából) az álláshirdetésekben közzétett elérhetőségek nem használhatók fel.

 

Felhasználó tudomásul veszi és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait aktív státusz esetén előre meg nem határozható munkaadói személyi kör előtt a Felhasználó nyilvánosságra hozza. Tekintettel a szolgáltatás jellegére és céljára, a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes adatai hozzáférhetőek lesznek a regisztrációkor, vagy az önéletrajz és egyéb adatok feltöltésekor meg nem határozható munkaadói kör számára, akik munkaerőigényük kielégítése céljából adatbázis hozzáférés szolgáltatást vesznek igénybe az IM-től. E körben részletesen lásd az adatvédelmi nyilatkozat vonatkozó rendelkezéseit.

 

Felhasznál tudomásul veszi, hogy az IM a munkaadókkal nem áll semmilyen képviselői, ügynöki avagy meghatalmazotti viszonyban, így az IM nem felelős semmilyen kárért, amely a Felhasználót a Webportál szolgáltatásán keresztül vagy annak segítségével történő álláskeresés, állásra jelentkezés vagy munkaviszonyba lépés következményeként érhet. Amennyiben egy munkaadóval a Felhasználó munkaszerződést köt vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, azt az IM közvetítői szerepvállalása nélkül teszi. Az IM nem tartozik felelősséggel semmilyen, a munkaadó által a Felhasználónak tett ígéretért, sem pedig a munkaszerződés vagy egyéb szerződés feltételeinek betartásáért.


Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes Adatainak a Webportál adatbázisában történő elhelyezése nem biztosít számára semmilyen szerzői jogot az adatbázissal kapcsolatosan. Azonban a fenti feltételek szerint Felhasználó jogosult az adatbázisban elhelyezett személyes adatait módosítani, kiegészíteni, frissíteni vagy törölni, továbbá meghatározni, hogy személyes adatok hozzáférhetőek legyenek-e a munkaadók számára.

 

A Webportálon elhelyezett álláshirdetések és önéletrajzok összessége az IM-et illető szerzői jogi védelem alatt álló adatbázisnak minősül, következésképpen az adatbázis egészének, vagy részeinek bármilyen jogosulatlan felhasználása jogsértésnek minősül.

 

Tilos a Webportál álláskeresőknek fenntartott szolgáltatásait üzleti célra igénybe venni. Tilos a Webportál szolgáltatásainak olyan módon történő igénybevétele, amely veszélyeztetheti a Webportál biztonságos vagy rendeltetésszerű működését.

 

Tiltott, jogellenes ,valamint rendeltetésellenes felhasználások gyanúja esetén az IM jogosult a hozzáférést előzetes értesítés nélkül megtagadni és a regisztrációt, illetve a feltöltött személyes adatokat törölni.

 

Felhasználó kártérítési felelősséggel tartozik a jelen felhasználási feltételeket sértő felhasználásból akár az IM-et, akár a munkaadót, akár más személyeket érő kárért.

 

Az IM jogosult a Webportál szolgáltatásait bármikor előzetes értesítés nélkül módosítani, vagy a szolgáltatást megszüntetni.

 

Az IM jelen felhasználási feltételeket bármikor jogosult módosítani, amelyről a módosított felhasználási feltételek közzétételével értesíti a Felhasználókat. A módosítások a már korábban regisztrált Felhasználók általi használatra is automatikusan kiterjednek.

 

 1. 5.     Kapcsolat

Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen felhasználási feltételekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken.

IM-Digital Kft.
4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.

e-mail: info@cvonline.hu

Tel.: (+36 1) 374-7000
Fax:(+36 1) 302-1736 vagy (+36 46) 887-350
Bejegyezve a Debreceni Törvényszék Cégbíróságán
Adószám: 11903079-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-017251

 


Dátum: 2014. 07.14

 

 

 

 

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
INTERNETES FELHASZNÁLÁS ESETÉRE

 

 1. 1.          Bevezetés

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztassa a személyes adatok kezelésével érintett személyeket az IM-Digital Kft. (a továbbiakban: „IM”) mint adatkezelő által alkalmazott adatkezelési elvekről, előírásokról és feltételekről, továbbá tájékoztassa az érintettet az adatkezelés jellegéről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, továbbá az egyes jogorvoslati lehetőségekről.

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat az alábbi honlapokon keresztül megadott személyes adatok kezelésére terjed ki: www.cvonline.hu, www.topjob.hu, www.gyorjobs.hu, www.komaromjobs.hu, www.vasjobs.hu, www.veszpremjobs.hu, www.fejerjobs.hu, www.zalajobs.hu, www.somogyjobs.hu, www.tolnajobs.hu, www.pecsjobs.hu, www.bacsjobs.hu, www.pestjobs.hu, www.budapestjobs.hu, www.nogradjobs.hu, www.hevesjobs.hu, www.borsodjobs.hu, www.szabolcsjobs.hu, www.hajdujobs.hu, www.jaszsjobs.hu, www.bekesjobs.hu, www.csongradjobs.hu, www.hoteljobs.hu, www.medijobs.hu, www.officejobs.hu, www.techjobs.hu, www.mernokmunka.hu, www.penzugyallas.hu, www.ertekesitoiallas.hu, www.programozoallas.hu (a továbbiakban külön-külön: „Honlap”)

 

A Honlapra belépő, a Honlapon regisztráló, illetve a Honlapon elérhető szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) személyes adatait az IM a jelen nyilatkozatban foglalt adatvédelmi elveknek és rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

 

Kérjük, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot alaposan olvassa végig, mielőtt a Honlapot használni kezdené, mivel jelen adatvédelmi nyilatkozat lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Honlapon. Ha az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat nem fogadja el, kérjük ne használja a Honlapot. Kérjük, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban. Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi nyilatkozat félkövérrel kiemelt rendelkezésekeit, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan.

 

Az IM a személyes adatok kezelése során mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”), valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok betartásával jár el.

 

 1. 2.          Fogalmak

1.1.             adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

1.2.             adatkezelés: az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

1.3.             adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

1.4.             adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

1.5.             adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

1.6.             adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

1.7.             hozzájárulás: a Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

1.8.             IM: jelenti az IM-Digital Kft.-t (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.).

1.9.             IM Csoport: IM-Digital Kft., Inform Média Kft., Szuperinfó Média Kft., Krekk-Info Nonprofit Kft., POP Print és Online Piac Kft.

1.10.          Info tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.        

1.11.          személyes adat: a Felhasználóval kapcsolatba hozható adat - különösen a Felhasználó neve, bármely azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetés.

1.12.          tiltakozás: a Felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

2.                Az adatkezelő személye

2.1.             Az adatkezelő személye az IM-Digital Kft.

3.                Adatkezelés jogalapja

3.1.             Az IM általi adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

3.2.             A Felhasználó a regisztrációval, illetve személyes adatai egyéb módon történő megadásával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt elveknek és feltételeknek megfelelően.

3.3.             A Felhasználó felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért, akár az IM Digital, akár harmadik személyek irányába.

3.4.             Az IM a regisztráció során, vagy egyéb módon közölt adatok valódiságát nem ellenőrzi. Az IM nem felelős a regisztráció, vagy egyéb módon megadott téves, vagy valótlan adatok kezeléséért, sem a téves, vagy valótlan adatközlés folytán akár a Felhasználót, akár harmadik személyt érő károkért.

4.                Adatkezelés célja

4.1.             A Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésének célja a Honlap, valamint a Honlapon elérhető szolgáltatások megfelelő működtetése, a Felhasználó által megadott és aktív állapotban lévő adatok hozzáférhetővé tétele a potenciális munkaadók, munkaerő közvetítők és egyéb, potenciális munkaadók megbízásából eljáró személyek (a továbbiakban együttesen: „munkaadók”) részére, a megadott adatoknak megfelelő állásajánlatok továbbítása a Felhasználó részére, a szolgáltatásokkal kapcsolatos követelések érvényesítése, a szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás adása, hírlevelek küldése, tájékoztatás az IM Csoport termékeiről vagy szolgáltatásairól, illetve az IM Csoporttal szerződéses kapcsolatban álló személyek speciális ajánlatairól (direkt marketing tartalmú üzenetek küldése), piackutatás, ügyfélkapcsolat fenntartása, valamint - amennyiben a Felhasználó panasszal élt - panaszkezeléssel kapcsolatos eljárások megfelelő lefolytatása.

4.2.             A fenti célok érdekében az IM Csoport tagjai, az IM Csoport munkavállalói, vagy adatfeldolgozói a Felhasználóval közvetlenül felvehetik a kapcsolatot a Felhasználó által megadott elérhetőségeken.

4.3.             Amennyiben a Felhasználó a Honlapra regisztrál, adatokat ad meg, feltölti önéletrajzát abból a célból, hogy betöltendő pozícióval rendelkező munkaadók a Felhasználóval a kapcsolatot felvehessék, a Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait előre meg nem határozható munkaadói személyi kör előtt (az IM-mel szerződéses jogviszonyban álló munkaadók előtt) nyilvánosságra hozza. Tekintettel a szolgáltatás jellegére és céljára (azaz, hogy az álláskereső Felhasználó személyes adatai a releváns munkaadókhoz eljussanak és azok őt közvetlenül elérhessék), a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes adatai hozzáférhetőek lesznek a regisztrációkor, vagy az önéletrajz feltöltésekor meg nem határozható munkaadói kör számára, akik munkaerőigényük kielégítése céljából adatbázis hozzáférés szolgáltatást vesznek igénybe az IM-től. Az IM nem vállal felelősséget a munkaadók által szerződésszerűen és jogszerűen megszerzett adatok további, a munkaadók általi kezeléséért, azok esetleges harmadik felek részére történő továbbításáért a munkaadók által. Az IM tájékoztatja a Felhasználót, hogy az adatbázis hozzáférésre irányuló szolgáltatást nem csak közvetlenül a munkaadók, hanem a munkaadók megbízásából harmadik személyek (pl. munkaerő közvetítők) is igénybe vehetik és így a munkavállaló által megadott adatokhoz hozzáférhetnek.

4.4.             A fentiekre tekintettel az IM javasolja a Felhasználónak, hogy különös körültekintéssel járjon el a személyes adatai megadásakor.

4.5.             Mindazonáltal a Felhasználónak a mindenkori felhasználási feltételeknek megfelelően lehetősége van arra, hogy az álláskeresői státuszát inaktív állapotba helyezze. Inaktív állapot esetén a munkaadók a Felhasználó által feltöltött adatokhoz,a Felhasználó önéletrajzához nem férhetnek hozzá.

4.6.             Az IM tájékoztatja a Felhasználót, hogy bizonyos esetekben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) célú e-mail üzenetek küldésére köt szerződést a Honlap szolgáltatásait munkaadóként igénybe vevő, az IM-mel szerződő felekkel. Ebből adódóan az IM harmadik felek termékeit, és szolgáltatását reklámozó direkt marketing tartalmú üzeneteket is küldhet a Felhasználó által megadott elérhetőségekre. Felhasználó a Honlap használatával, és elérhetőségi adatai megadásával hozzájárul a direkt marketing célú megkeresések fogadásához az IM, illetve az IM Csoport tagjai által, amelyek az IM Csoport termékeit és szolgáltatásait, vagy az IM-mel szerződéses jogviszonyban álló harmadik személyek termékeit és szolgáltatásait reklámozhatják. Felhasználó a regisztrációval a direkt marketing célú megkeresésekhez adott automatikus hozzájáruló nyilatkozatát az IM-hez címzett levéllel postai úton vagy elektronikus üzenetben (info@cvonline.hu) visszavonhatja.

5.                A kezelt adatok köre

5.1.             Az IM, a Felhasználó által az IM rendelkezésére bocsátott adatok körétől függően azon adatokat kezeli, amelyeket a Felhasználó a Honlapon található, a szolgáltatások igénybevételéhez, illetve regisztrációhoz szükséges űrlapokat kitöltve, az önéletrajzát a Honlapra feltöltve, vagy egyéb módon eljuttat az IM részére. Ez különösen az alábbi adatokra terjed ki: név, e-mail cím, lakcím, életkor, nem, telefonszám, mobiltelefonszám, érdeklődési kör, a Felhasználó által megadott egyéb személyes adatok, önéletrajz szövege, a Felhasználó által feltöltött fényképfelvételek, dátum.

5.2.             Amennyiben a Felhasználó felveszi a kapcsolatot az IM-mel, a levelezést, vagy a hangfelvételt az IM a kapcsolatfelvétel jellegétől és céljától függően a szükséges ideig tárolhatja, megőrizheti.

5.3.             Az IM egyes esetekben olyan adatokat is gyűjthet és kezelhet, amelyek nem teszik lehetővé a Felhasználó azonosítását, de bizonyos esetekben személyes adatoknak számíthatnak. Ilyen adat lehet például a Felhasználó IP címe, a Felhasználó által használt webböngésző, számítógép és operációs rendszer típusa, a nyelvi beállítások, internetszolgáltató, dátum/idő adata, illetve azon weboldal, vagy reklám domain neve, amelyről a Felhasználó eljutott a Honlapra, vagy amelyre a Honlapon keresztül jutott el. Ezen adatok a Felhasználó azonosítására alkalmatlan módon kerülnek tárolásra, ezért mindaddig, amíg kapcsolatuk a Felhasználóval nem helyreállítható, nem minősülnek személyes adatoknak. Ezeket az információkat az IM a Honlap effektív működtetése, a Honlappal kapcsolatos felhasználói magatartás, a különböző trendek megismerése érdekében, illetve a Honlap látogatóiról összességében demográfiai adatok gyűjtése érdekében használja, mely információkból levonható következtetéseket az IM marketing és reklámozási szolgáltatásai, kommunikációja hatékonyságának növelése érdekében használja fel.

5.4.             Ugyanezen okokból az IM eltárolhat bizonyos adatokat a Felhasználó számítógépén, amikor a Felhasználó megtekinti a Honlapot. Ezen adatok „cookie”, vagy hasonló fájl formájában kerülnek a Felhasználó számítógépére. A cookie-k segítségével például lehetséges weboldalak vagy reklámok olyan megjelenítése, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek a Felhasználó érdeklődésének. A cookie-k azonban a legtöbb webböngésző segítségével törölhetők a számítógép merevlemezéről, továbbá valamennyi cookie blokkolható, illetve a Felhasználó olyan beállításokat is alkalmazhat, hogy figyelmeztetést kapjon egy cookie eltárolása előtt (bővebben lásd lenti 12.5.1. pontot).

5.5.             A Honlap használatával a Felhasználó elfogadja a fenti rendelkezéseket.

6.                Az adatkezelés ideje

6.1.             Az IM a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat a regisztráció Felhasználó, vagy IM általi törléséig, illetve a Felhasználó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatáról való értesülésig kezeli. Amennyiben a Felhasználó a személyes adatokat regisztráció nélkül bocsátotta az IM rendelkezésére, úgy a személyes adatokat az IM a Felhasználó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatáról való értesülésig kezeli.

6.2.             Az IM az személyes adatokat minden esetben törli, amennyiben az adatkezelés jogalapja, vagy célja megszűnt.

7.                Az adatkezelés egyéb jellemzői

7.1.             Az IM a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat csak a fent ismertetet célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

7.2.             Amennyiben az IM a Felhasználó által szolgáltatott adatokat az eredeti, jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaktól eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7.3.             Jelen adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a természetes személy Felhasználók személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek az Info tv. szerinti személyes adatoknak.

7.4.             Az IM tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Info tv. értelmében személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 

a)               az IM-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

 

b)               az IM vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

7.5.             Cselekvőképtelen,14 év alatti kiskorú Felhasználó esetén csak a Felhasználó törvényes képviselője végezheti a regisztrációt a Felhasználó nevében. Cselekvőképtelen Felhasználó regisztrációjához, vagy a Honlapon elérhető szolgáltatások más módon történő igénybevételéhez, személyes adatai megadásához a törvényes képviselő nyilatkozatára van szükség. A nyilatkozat a Honlapon elérhető. Az aláírt nyilatkozatot postai úton, e-mail, vagy fax formájában kell eljuttatni az IM részére.

7.6.             Korlátozottan cselekvőképes, 16. életévét még be nem töltött kiskorú Felhasználó regisztrációjának érvényességéhez a kiskorú törvényes képviselője hozzájáruló nyilatkozatára van szükség. A nyilatkozat a Honlapon elérhető. Az aláírt nyilatkozatot postai úton, e-mail, vagy fax formájában kell eljuttatni az IM részére.

7.7.             Az IM nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó cselekvőképessége vonatkozásában az IM-t megtéveszti. Az IM törli azt a Felhasználót, akiről megállapítja, hogy a fenti, életkorra vonatkozó rendelkezést nem tartotta be.

7.8.             Az Info tv. értelmében a 16. életévét betöltött kiskorú adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez (azaz a regisztrációhoz, vagy személyes adatai más módon történő megadásához) törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges, ezért a Honlapra korlátozás nélkül regisztrálhatnak a 16. életévüket betöltött kiskorúak.

7.9.             Ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, az IM mint adatkezelő a felvett adatokat további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, amennyiben az

 

a)               a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

 

b)               az IM vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

7.10.          Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

7.11.          A Honlap hivatkozásokat tartalmazhat partneroldalak, más weboldalak, marketingmegbízottak stb. weboldalaira. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a Felhasználó ezen weboldalak valamelyikére követ egy hivatkozást, úgy lehetséges, hogy ezen oldalak más adatvédelmi irányelveket követnek, amelyekért az IM semmilyen felelősséget nem vállal.

8.                Adatfeldolgozás

8.1.             Az IM fenntartja a jogát arra, hogy adatfeldolgozót vegyen igénybe, melynek személyéről az IM jelen adatvédelmi nyilatkozat kiegészítése útján tájékoztatja a Felhasználókat.

8.2.             Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az IM rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az IM rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

9.                Adattovábbítás

9.1.             Felhasználó hozzájárul az általa megadott személyes adatoknak a munkaadóként regisztráló és adatbázis hozzáférést vásárló személyek részére történő továbbításához. A szolgáltatás jellegéből adódóan Felhasználó tudomással bír róla és elismeri, hogy e személyek meghatározása a Felhasználó általi regisztráció vagy az önéletrajz feltöltésekor nem lehetséges.

9.2.             A Felhasználó a Honlapon történő regisztrációval, a Szolgáltatások bármilyen módon történő igénybevételével, vagy személyes adatai egyéb módon történő önkéntes megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IM a Felhasználó személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt célok érdekében az IM Csoport jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott tagjainak az adatkezelés fennállása alatt bármikor továbbítsa. Az IM Csoport tagjai általi adatkezelésre a jelen adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik.

9.3.             A Felhasználó személyes adatainak továbbítása lehetséges továbbá olyan harmadik felek részére, akiknek az IM üzletrészt, vagy vagyontárgyat kíván eladni. Amennyiben az IM Csoport egy tagját, vagy vagyontárgyainak összességét kívánja felvásárolni egy harmadik fél, abban az esetben az általa a Felhasználókra vonatkozóan tárolt személyes adatok is az átadott vagyontárgyak közé kerülnek, így a lehetséges vevő részére a személyes adatok átadásra kerülhetnek. A Felhasználó a Honlapra való belépéssel, a Honlapon történő regisztrációval, a Szolgáltatások bármilyen módon történő igénybevételével, vagy személyes adatai egyéb módon történő önkéntes megadásával hozzájárul a fenti adattovábbításokhoz.

10.              Adatbiztonság

10.1.          Az IM kötelezi magát, hogy az Info tv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról.

10.2.          Az IM az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

10.3.          Az IM és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül az IM és az adatfeldolgozó azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az IM-nek.

10.4.          Az IM kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. Az IM általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor az IM nem vállal felelősséget az adatkezelő által okozott károkért.

10.5.          Az IM valamennyi munkatársa munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.

11.              Felhasználó jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

11.1.          A Felhasználó az általa megadott személyes adatokat a felhasználói fiókján keresztül bármikor módosíthatja, kiegészítheti, frissítheti, vagy törölheti, továbbá meghatározhatja, hogy az adatai hozzáférhetőek legyenek-e a munkaadók számára (a mindenkori felhasználási feltételeknek megfelelően aktív vagy passzív státuszba helyezéssel).

11.2.          A Felhasználó bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, ellenőrizheti a vele kapcsolatba hozható személyes adatok körét, kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését, illetve zárolását.

11.3.          A Felhasználó kérelmére az IM tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

11.4.          A Felhasználó írásos kérelmére az IM tájékoztatást ad azon munkaadók személyéről, amelyek a Felhasználó adataihoz az IM és a munkaadó között a hatályos általános szerződési feltételek szerint létrejött szerződés alapján hozzáférhettek.

11.5.          Az IM a fenti tárgyú kérelmek benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban tájékoztatást ad a Felhasználó kérelmében jelzett adatkezelési kérdésekben.

11.6.          A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az IM-hez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a tájékoztatás költségtérítését az IM 10.000,- Ft-ban állapítja meg. A már megfizetett költségtérítést az IM visszatéríti, ha a vizsgálat megállapítja, hogy az adatokat az IM jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

11.7.          A Felhasználó tájékoztatását az IM csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében[1], valamint a 19. §-ban[2] meghatározott esetekben tagadhatja meg.

11.8.          A tájékoztatás megtagadása esetén az IM írásban közli a Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

11.9.          Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az IM rendelkezésére áll, a személyes adatot az IM helyesbíti.

11.10.        A személyes adatot az IM törli, ha

 

a)               kezelése jogellenes;

 

b)               a Felhasználó személyes adatainak törlését vagy zárolását kéri;

 

c)                az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

 

d)               az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

 

e)               azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;

 

f)                megalapozott gyanúja merül fel annak, hogy a Felhasználó által megadott személyes adat nem helytálló, jogsértő, vagy egyéb okból megtévesztő;

 

g)               ha a regisztrációt a mindenkor hatályos felhasználási feltételek alapján a Felhasználó vagy az IM törli.

11.11.        Törlés helyett az IM zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

11.12.        Az IM megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

11.13.        A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az IM a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára az IM továbbította. Az értesítést az IM mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az értesítés mellőzése a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

11.14.        Ha az IM az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az IM tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

11.15.        A Felhasználó jogosult az IM-t arra kérni, hogy személyes adatait az IM Csoport ne használja fel marketing célokra.

11.16.        Amennyiben a Felhasználó meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze az IM felé a lent megadott elérhetőségek egyikén.

11.17.        A Felhasználó panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), valamint jogainak megsértése esetén peres eljárás indítása céljából az illetékes törvényszékhez is fordulhat.

12.              Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

12.1.          A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 

a)               ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az IM-re, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

 

b)               ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

 

c)                törvényben meghatározott egyéb esetben.

12.2.          Az IM a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

12.3.          Ha az IM az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

12.4.          Ha a Felhasználó az IM döntésével nem ért egyet, illetve ha az IM a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

12.5.          Cookie-kal kapcsolatos részletes rendelkezések

A Honlap online szolgáltatásai, hirdetései és interaktív alkalmazásai esetlegesen „cookie-kat” és egyéb technológiákat, mint például webjelzőket (beacon) és pixel tag-eket is használhat a szolgáltatásai optimalizálása érdekében.

12.5.1.       A „cookie” jelentése

A „cookie” jellemzően betűkből és számokból álló olyan kis file, amelyet webszerverünk küld a Felhasználó számítógépének merevlemezén lévő böngésző cookie fájljába. Ennek segítségével honlapunk például emlékezni fog egy felhasználói eszközre, amikor webszerverünk és annak internetes böngészője kapcsolatba lép egymással. A cookie legfőbb célja, hogy a webszerver a Felhasználóhoz szabott weboldalt kínáljon fel, és a látogató részére személyesebb, igényeihez szabott élményt kínáljon, amikor a Felhasználó a Honlapot látogatja.

12.5.2.       Az IM által használt cookie-k

 

A Honlap két fajta cookie-t használ:

12.5.3.       Munkamenet (session) cookie-k: ezek olyan ideiglenes cookie-k, melyek addig maradnak a böngésző cookie fájljában, amíg a Felhasználó a Honlapot el nem hagyja. A honlap bizonyos alkalmazásainak, ill. funkcióinak működéséhez ezen cookie-k elengedhetetlenek.

12.5.4.       Állandó (persistent) cookie-k: a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében az IM állandó (persistent) cookie-kat is használ (pl. a navigálás optimalizálása érdekében). Ezen fajta cookie sokkal hosszabb ideig marad a Felhasználó böngészőjének cookie fájljában. Ez az időtartam attól függ, hogy az internetes böngészőjét a Felhasználó hogyan állította be. Az állandó cookie-k minden olyan esetben információkat adnak át a webszerver számára, amikor a Felhasználó a honlapra látogat. Az állandó cookie-kat nyomkövető cookie-knak is hívják.

12.5.5.       Harmadik fél cookie-k

 

Reklámozási célból, ill. a marketing kommunikációk optimalizálása céljából az IM harmadik fél reklámszolgáltató társaságokat is igénybe vehet. Harmadik fél reklámszolgáltató társaságok is használhatnak cookie-kat hirdetéseik hatékonyságának felmérése és a hirdetési tartalom személyesebbé tétele céljából. Harmadik fél reklámszolgáltató társaságok által gyűjthető információk körébe tartoznak olyan adatok, mint például a földrajzi elhelyezkedés adatai (az IP címből történő következtetés útján) vagy kapcsolattartási adatok, úgymint az email címek, amennyiben ezeket a Honlapon keresztül gyűjtenék.

12.5.6.       Webjelzők és pixelek

 

A Honlap és az IM e-mail üzenetei webjelzőket vagy pixel tag-eket is tartalmazhatnak. A webjelző olyan, jellemzően transzparens grafikus kép, amely általában nem nagyobb mint 1x1 pixel és amelyet weboldalon, vagy e-mailben helyeznek el annak érdekében, hogy a weboldalt látogató, vagy e-mailt küldő személy online tevékenységét ellenőrizze. Webjelzőket harmadik felek által használt technológiák tartalmaznak, annak érdekében, hogy a weboldalunkra látogató tevékenységét megfigyelje. Ez lehetőséget ad olyan információk gyűjtésére, hogy mely számítógépen keresztül, milyen weboldalakat, mikor és honnan (ország, város) látogattak.

12.5.7.       Cookie-k engedélyezése és letiltása

 

A Felhasználó a cookie-k használatát az internetes böngésző beállításának megváltoztatásával engedélyezheti vagy letilthatja. Erről a Felhasználó további információt a böngésző használati utasításaiban találhat vagy felkeresheti az About Cookies website–ot, ahol tájékoztatást találhat az internetes böngésző beállításainak módosításához.

 

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a Honlap bizonyos szolgáltatásai nem lesznek elérhetőek abban az esetben, ha a cookie-k használatát letiltja.

13.              Adatvédelmi nyilatkozat változásai

13.1.          Jelen adatvédelmi nyilatkozat változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi nyilatkozat alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a Felhasználó regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban.

14.              Kapcsolat

14.1.          Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, panaszt tenne, vagy szeretné a fentiek szerint adatai törlését kezdeményezni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken.IM-Digital Kft.
4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.

e-mail: info@cvonline.hu

Tel.: (+36 1) 374-7000
Fax:(+36 1) 302-1736 vagy (+36 46) 887-350
Bejegyezve a Debreceni Törvényszék Cégbíróságán
Adószám: 11903079-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-017251


Dátum: 2014. 07.14[1] Info tv. 9. § (1) Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat

a) kezelésének lehetséges célját,

b) kezelésének lehetséges időtartamát,

c) továbbításának lehetséges címzettjeit,

d) érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy

e) kezelésének egyéb korlátozását

(a továbbiakban: együtt: adatkezelési korlátozás), a személyes adatokat átvevő adatkezelő (a továbbiakban: adatátvevő) a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési korlátozásnak megfelelően biztosítja.

 

[2] Info tv. 19. § Az érintettnek a 14-18. §-ban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
x

Kérjük, ossza meg velünk véleményét!

Visszajelzés küldése