Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.cvonline.hu

Értékesítő


  • A hirdetés 741 napja lejárt


KOLLÉGÁKAT KERESÜNK

In­gat­lan ta­nács­adó­ink­nak tel­je­sít­mény­ará­nyo­san, a pi­a­con fel­lel­he­tő leg­ma­ga­sabb fi­ze­tést kí­nál­juk, va­la­mint Ma­gyar­or­szá­gon elő­ször, az új to­bor­zá­si stra­té­gi­ánk ke­re­te­in be­lül, bár­ki­nek ki­fi­ze­tünk 3-5% bó­nuszt, a hoz­zánk kül­dött kol­lé­ga for­gal­ma után, mind­ezt min­den hó­nap­ban akár éve­ken ke­resz­tül.

Itt az ideje, hogy valóra váltsd elképzeléseidet!

A Tipp In­gat­lan­iro­da 23 éves fenn­ál­lá­sát, va­la­mint si­ke­rét azok­nak a mun­ka­tár­sa­ink­nak a se­gít­sé­gé­vel ér­te el, akik ko­ráb­ban és je­len­leg is azo­no­sul­tak a Tár­sa­ság ál­tal val­lott ér­té­kek­kel.

Új tu­laj­do­nos­ként cé­lunk, hogy a ré­gi ér­té­kek meg­őr­zé­se mel­lett, a hang­súlyt a biz­ton­ság­ra, a sta­bi­li­tás­ra, a nagy­fo­kú ru­gal­mas­ság­ra, és olyan in­no­va­tív meg­ol­dá­sok al­kal­ma­zá­sá­ra he­lyez­zük, amik a je­len és jö­vő ki­hí­vá­sa­i­nak le­küz­dé­sé­hez is meg­fe­le­lő se­gít­sé­get nyúj­ta­nak szá­mod­ra. Biz­ton­ság, ki­szá­mít­ha­tó jö­ve­de­lem, sta­bil jog­vi­szony, fo­lya­ma­tos in­no­vá­ció, sza­bad­ság, inf­ra­struk­tú­ra, kar­ri­er­épí­té­si le­he­tő­ség, csa­pat és to­vább­kép­zé­si le­he­tő­sé­gek – mind­ez vár rád a Tipp In­gat­lan­iro­dá­nál.


Mit ajánlunk?

     

Biztonság

23 éves szakmai tapasztalatunk­kal garantáljuk a biztonságot és a teljes körű anyagi támogatást.

Jövedelem

Egyedülálló 73%-os elérhető jutalék költségek nélkül, háttértámogatással! Keress te a legjobban!

Jogviszony

Kiválaszthatod a számodra leg­ideálisabb munkaviszonyt. Legyen rendezett a háttered!

Innováció

Innovatív megoldások, hogy előnyhöz juthass a konkurensekkel szemben!

Szabadság

Rugalmasság, hogy eldönthesd, mikor dolgozol, mikor és mennyit pihensz. Válassz szabadon!

Iroda

Dolgozz a város szívében, 240 m2-es, családias légkörű, jól felszerelt irodában!

Karrier

Vezető egyéniség vagy? Legyen irodád, csapatod és építsd karriered!<

Csapat

Igazi csapatszellem, fiatalos munkahelyi hangulat fogad, ahol te is jól érzed magad.

Képzés

Képzéseinket és tréningjeinket kezdő és tapasz­talt in­gat­lan­köz­ve-tí­tők is egy­aránt hasz­no­síthatják.

Csat­la­kozz hoz­zánk,

... mert mi nem ál­lást kí­ná­lunk ne­ked, ha­nem le­he­tő­sé­get és meg­ol­dást cél­ja­id meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz! Új struk­tú­ránk ki­ala­kí­tá­sá­nál ma­xi­má­li­san fi­gye­lem­be vet­tük kol­lé­gá­ink igé­nye­it. Min­den szem­pon­tot meg­vizs­gál­tunk, ami egy si­ke­res ér­té­ke­sí­tő szá­má­ra fon­tos le­het. Itt a he­lyed ne­ked is, ha ér­ték­ren­ded és igé­nye­id ha­son­ló­ak a mi el­ve­ink­hez, el­gon­do­lá­sa­ink­hoz.


A vál­tás tud­juk ne­héz, bá­tor­ság kell hoz­zá!

Jelentkezés: Légy bá­tor, ra­gadd meg a le­he­tő­sé­get, a töb­bit pe­dig nyu­god­tan bízd ránk! A rész­le­tek­ről ér­dek­lőd­hetsz E-mail cím megjelenítése email cí­men, vagy töltsd fel ön­élet­raj­zo­dat web­ol­da­lun­kon, a Link megjelenítése oldalon!


Tipp Ingatlaniroda, több mint 20 éve az otthonteremtés legjobb tippje!

Helyek Budapest
Pest
Kategória Építés / Ingatlan
Értékesítés / Kereskedelem
Munkaidő tipusa Teljes munkaidő
Egyéb hasonló állások Önnek
Senior embedded developer

Exact Solutions Kft.

Our partnerWe are looking for a team player int...
Budapest


AR Subject Matter Expert

Trenkwalder Kft

We are looking for new colleague for our multin...
Budapest


Gépszerelő

Trenkwalder Kft

Magas színvonalú talajművelő és növényápoló gép...
Csongrád, Csongrád